Kurzy češtinyPlatební údaje 

Číslo účtu (pouze CZK): 107-996320257/0100  

IBAN (pouze CZK): CZ53 0100 0001 0709 9632 0257 

 

Číslo účtu (pouze EUR): 27-1838690257/0100  

IBAN (pouze EUR): CZ94 0100 0000 2718 3869 0257  

 

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  

BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX  

Název a adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1  

Jméno studenta: Jméno Příjmení 

 

V případě úhrady kurzu fakturou musí objednávka a vystavení faktury proběhnout před platbou kurzu, nejpozději 21 dní před začátkem kurzu.. Po platbě již vystavení faktury není možné. Pro vystavení faktury kontaktujte .


V případě platby v EUR bude stanovená částka v CZK přepočtena interním kurzem ÚJOP UK. Pro více informací kontaktujte .


Vystavení faktury pro krátkodobé a neintenzivní kurzy je možné do 28 dnů před začátkem kurzu. Po zaplacení a nástupu do kurzu je možné požádat o vystavení potvrzení o zaplacení jazykového kurzu.


Storno podmínky pro neintenzivní a krátkodobé kurzy

 • Intenzivní kurz češtiny pro cizince (4 týdny)

 • Intenzivní kurz češtiny pro cizince (6 týdnů)

 • Intenzivní kurz češtiny pro cizince (8 týdnů)

 • Večerní kurz češtiny pro cizince (5 měsíců)

 • Večerní kurz češtiny pro cizince (3 měsíce)

 • Čeština a česká kultura

 • Kurz češtiny pro krajany

 • Letní škola slovanských studií


Obecné storno podmínky 

Uhrazením ceny kurzu a dalších služeb účastník potvrzuje svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami.


 • V ceně kurzu je zahrnut nevratný registrační poplatek, jehož výše je stanovena níže v sekci Registrační poplatek.  

 • V případě, že účastník zruší svoji účast v kurzu před jeho zahájením, cena kurzu mu bude vrácena po odečtení nevratného registračního poplatku. 

 • V okamžiku nástupu účastníka do kurzu není nárok na vrácení ceny kurzu. 

 • Veškeré žádosti o zrušení účasti v kurzu nebo ubytování je nutné zaslat písemně na Studijní oddělení ÚJOP UK (e-mailem nebo dopisem). 

 • Ostatní náklady na již poskytnuté služby ÚJOP UK budou odečteny z vrácené částky (překlady, DHL, ...). 

 • Peníze lze vrátit pouze na účet plátce. V případě, že chce účastník vrátit peníze na jiný účet, je nutný písemný souhlas plátce ověřený notářem. 

 • Doba zpracování žádosti o vrácení peněz je 30 dnů od obdržení kompletní žádosti o vrácení peněz včetně všech požadovaných dokumentů. 

 • Upozornění: Za zameškané hodiny ze soukromých důvodů peníze nevracíme ani takovéto zameškané hodiny nenahrazujeme.

 

Registrační poplatek

V ceně každého kurzu je zahrnut nevratný registrační poplatek. 


Kurz

Cena registračního poplatku

Intenzivní kurz češtiny pro cizince (6 týdnů)

1.000 CZK

Intenzivní kurz češtiny pro cizince (8 týdnů)

1.000 CZK

Intenzivní kurz češtiny pro cizince (4 týdny)

500 CZK

Večerní kurz češtiny pro cizince (3 měsíce) – prezenční

500 CZK

Večerní kurz češtiny pro cizince (3 měsíce) – on-line

500 CZK

Večerní kurz češtiny pro cizince (5 měsíců) – prezenční

500 CZK

Večerní kurz češtiny pro cizince (5 měsíců) – on-line

500 CZK

Přípravný kurz ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt

250 CZK

Čeština a česká kultura

500 CZK

Kurz češtiny pro krajany

1000 CZK

Letní škola slovanských studií

1000 CZK


Obecné storno podmínky – ubytování

Ubytování nabízíme pouze pro Intenzivní kurz češtiny pro cizince (6 týdnů) a Intenzivní kurz češtiny pro cizince (8 týdnů). 


 • Pro rezervaci ubytování je nutné uhradit nevratný rezervační poplatek 980 CZK (40 EUR). 

 • Bez uhrazení rezervačního poplatku nemůžeme garantovat ubytování.  

 • Ubytování bude hrazeno při příjezdu na kolej (dle typu pokoje a aktuálně platného ceníku). 


Slevy pro neintenzivní a krátkodobé kurzy

 • Slevu 10 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme účastníkům kurzů češtiny pořádaných Českými centry v zahraničí. 

 • Slevu 5 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme absolventům našich kurzů, pokud na sebe kurzy přímo navazují. 

 • Nárok na slevu musí být uveden již v on-line přihlášce. 

 • Slevy se nekumulují.


Storno podmínky pro intenzivní dlouhodobé kurzy – Platné pro akademický rok 2024/2025 (1. 9. 2024 – 31. 8. 2025)

 • Semestrální kurz češtiny pro cizince

 • Dvousemestrální kurz češtiny pro cizince

Cena kurzu

 • V ceně kurzu je zahrnut nevratný registrační poplatek 120 EUR.

 • Zrušení účasti v kurzu:

  • a) Před začátkem kurzu

   • Školné bude vráceno po odečtení registračního poplatku ve výši 120 EUR za podmínky, že nebylo využito povolení k pobytu udělené na základě dokladů vydaných ÚJOP UK k příjezdu do ČR.

   • V případě, že zájemce použije k získání povolení k pobytu podpůrné dokumenty vydané ÚJOP UK a toto povolení k pobytu použije k příjezdu do ČR, má se za to, že do kurzu nastoupil, a tudíž nemá nárok na vrácení školného.

  • b) Po začátku kurzu

   • V okamžiku nástupu účastníka do kurzu není nárok na vrácení školného.

Ubytování

 • V záloze za ubytování je zahrnut nevratný rezervační poplatek 50%.

 • Bez uhrazení zálohy na ubytování nemůžeme garantovat ubytování.

 • Zrušení rezervace ubytování:

  • a) Před stanoveným datem rezervace ubytování

   • Záloha za ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku 50%.

  • b) Po stanoveném datu rezervace ubytování

   • Záloha za ubytování se nevrací.

   • Vrácení zálohy za ubytování je možné pouze v případě zamítnutí žádosti o udělení povolení k pobytu, pokud nedošlo k nástupu na ubytování. Záloha za ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku 50%.

   • V případě, že zájemce použije k získání povolení k pobytu podpůrné dokumenty vydané ÚJOP UK a toto povolení k pobytu použije k příjezdu do ČR, má se za to, že k ubytování nastoupil, a tudíž nemá nárok na vrácení zálohy za ubytování.

 • Ubytování je rezervováno od 1.9., resp. 25.1. (Semestrální kurz češtiny pro cizince vyučovaný v letním semestru), není-li dohodnuto jinak.

 • Uhrazení zálohy za ubytování automaticky zajišťuje ubytování ode dne rezervace pro jednu osobu.

 • Po úplném uhrazení zálohy lze další platby za ubytování provést přímo v místě ubytování. Cena ubytování je stanovena aktuálním ceníkem (dle typu ubytování a pokoje).

 • Záloha za ubytování se čerpá od příjezdu do studijního střediska (koleje).

 • Úhrada nevratného rezervačního poplatku nevylučuje možnost uplatnění náhrady škody ze strany ÚJOP UK. Uplatnění § 2050 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je tak vyloučeno.

Zdravotní pojištění

 • V ceně zdravotního pojištění je zahrnut nevratný administrativní poplatek 5%.

 • Zrušení zdravotního pojištění:

  • a) Před začátkem pojistné doby

   • Zaplacené pojistné se vrací po odečtení administrativního poplatku 5%.

  • b) Po začátku pojistné doby

   • Vrácení peněz je možné pouze v případě zamítnutí víza. Zaplacené pojistné se vrací po odečtení administrativního poplatku ve výši 5%.

Obecné storno podmínky

Uhrazením ceny kurzu a dalších služeb účastník potvrzuje svůj souhlas s uvedenými podmínkami.


 • Veškeré žádosti o zrušení účasti v kurzu, ubytování nebo jiných službách je nutné zaslat písemně na Studijní oddělení (e-mailem nebo dopisem).

 • Účastník je povinen vrátit následující doklady vydané ÚJOP UK (byli-li mu vydány za účelem podání žádosti o povolení k pobytu na území ČR):

  • Potvrzení o přijetí do kurzu, Smlouva o studiu, Smlouva o ubytování – pokud nebyly tyto dokumenty odevzdány na konzulátu MZV ČR

  • Originály pojistné smlouvy a kartičky pojištěnce

 • Pokud účastník podal žádost o povolení k pobytu, je nutné žádost nebo již udělené povolení k pobytu zrušit a doložit ÚJOP UK potvrzení o zrušení povolení k pobytu vydané Ministerstvem vnitra nebo zastupitelským úřadem.

 • Za zpracování žádosti o vrácení peněz (i částečného) je účtován správní poplatek ve výši 2 % z vrácené částky (pokud není výslovně stanoveno jinak).

 • Ostatní náklady na již poskytnuté služby ÚJOP UK budou odečteny z vrácené částky (překlady, DHL, ...).

 • Peníze lze vrátit pouze na účet plátce. V případě, že chce účastník vrátit peníze na jiný účet, je nutný písemný souhlas plátce ověřený notářem.

 • Doba zpracování žádosti o vrácení peněz je 60 – 90 dnů od obdržení kompletní žádosti o vrácení peněz včetně všech požadovaných dokumentů.

 • V případě zamítnutí víza je nutné předložit doklad o zamítnutí víza vydaný Ministerstvem vnitra ČR

 • Upozornění: Za zameškané hodiny ze soukromých důvodů peníze nevracíme ani takovéto zameškané hodiny nenahrazujeme.

Slevy pro intenzivní dlouhodobé kurzy

 • Slevu 10 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme účastníkům kurzů češtiny pořádaných Českými centry v zahraničí.

 • Slevu 5 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme absolventům našich kurzů, pokud na sebe kurzy přímo navazují.

 • Nárok na slevu musí být uveden již v on-line přihlášce.

 • Slevy se nekumulují.


Storno podmínky pro intenzivní dlouhodobé kurzy – Platné pro akademický rok 2023/2024 (1. 9. 2023 – 31. 8. 2024)

 • Semestrální kurz češtiny pro cizince

 • Dvousemestrální kurz češtiny pro cizince

Cena kurzu

 • V ceně kurzu je zahrnut nevratný registrační poplatek 120 EUR.

 • Zrušení účasti v kurzu:

  • a) Před začátkem kurzu

   • Školné bude vráceno po odečtení registračního poplatku ve výši 120 EUR za podmínky, že nebylo využito povolení k pobytu udělené na základě dokladů vydaných ÚJOP UK k příjezdu do ČR.

   • V případě, že zájemce použije k získání povolení k pobytu podpůrné dokumenty vydané ÚJOP UK a toto povolení k pobytu použije k příjezdu do ČR, má se za to, že do kurzu nastoupil, a tudíž nemá nárok na vrácení školného.

  • b) Po začátku kurzu

   • V okamžiku nástupu účastníka do kurzu není nárok na vrácení školného.

Ubytování

 • V záloze za ubytování je zahrnut nevratný rezervační poplatek 150 EUR.

 • Bez uhrazení zálohy na ubytování nemůžeme garantovat ubytování.

 • Zrušení rezervace ubytování:

  • a) Před stanoveným datem rezervace ubytování

   • Záloha za ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku ve výši 150 EUR.

  • b) Po stanoveném datu rezervace ubytování

   • Záloha za ubytování se nevrací.

   • Vrácení zálohy za ubytování je možné pouze v případě zamítnutí žádosti o udělení povolení k pobytu, pokud nedošlo k nástupu na ubytování. Záloha za ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku ve výši 150 EUR.

   • V případě, že zájemce použije k získání povolení k pobytu podpůrné dokumenty vydané ÚJOP UK a toto povolení k pobytu použije k příjezdu do ČR, má se za to, že k ubytování nastoupil, a tudíž nemá nárok na vrácení zálohy za ubytování.

 • Ubytování je rezervováno od 1.9., resp. 25.1. (Semestrální kurz češtiny pro cizince vyučovaný v letním semestru), není-li dohodnuto jinak.

 • Uhrazení zálohy za ubytování automaticky zajišťuje ubytování ode dne rezervace pro jednu osobu.

 • Po úplném uhrazení zálohy lze další platby za ubytování provést přímo v místě ubytování. Cena ubytování je stanovena aktuálním ceníkem (dle typu ubytování a pokoje).

 • Záloha za ubytování se čerpá od příjezdu do studijního střediska (koleje).

 • Úhrada nevratného rezervačního poplatku nevylučuje možnost uplatnění náhrady škody ze strany ÚJOP UK. Uplatnění § 2050 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je tak vyloučeno.

Zdravotní pojištění

 • V ceně zdravotního pojištění je zahrnut nevratný administrativní poplatek 30 EUR.

 • Zrušení zdravotního pojištění:

  • a) Před začátkem pojistné doby

   • Zaplacené pojistné se vrací po odečtení administrativního poplatku ve výši 30 EUR.

  • b) Po začátku pojistné doby

   • Vrácení peněz je možné pouze v případě zamítnutí víza. Zaplacené pojistné se vrací po odečtení administrativního poplatku ve výši 30 EUR.

Obecné storno podmínky

Uhrazením ceny kurzu a dalších služeb účastník potvrzuje svůj souhlas s uvedenými podmínkami.


 • Veškeré žádosti o zrušení účasti v kurzu, ubytování nebo jiných službách je nutné zaslat písemně na Studijní oddělení (e-mailem nebo dopisem).

 • Účastník je povinen vrátit následující doklady vydané ÚJOP UK (byli-li mu vydány za účelem podání žádosti o povolení k pobytu na území ČR):

  • Potvrzení o přijetí do kurzu, Smlouva o studiu, Smlouva o ubytování – pokud nebyly tyto dokumenty odevzdány na konzulátu MZV ČR

  • Originály pojistné smlouvy a kartičky pojištěnce

 • Pokud účastník podal žádost o povolení k pobytu, je nutné žádost nebo již udělené povolení k pobytu zrušit a doložit ÚJOP UK potvrzení o zrušení povolení k pobytu vydané Ministerstvem vnitra nebo zastupitelským úřadem.

 • Za zpracování žádosti o vrácení peněz (i částečného) je účtován správní poplatek ve výši 2 % z vrácené částky (pokud není výslovně stanoveno jinak).

 • Ostatní náklady na již poskytnuté služby ÚJOP UK budou odečteny z vrácené částky (překlady, DHL, ...).

 • Peníze lze vrátit pouze na účet plátce. V případě, že chce účastník vrátit peníze na jiný účet, je nutný písemný souhlas plátce ověřený notářem.

 • Doba zpracování žádosti o vrácení peněz je 60 – 90 dnů od obdržení kompletní žádosti o vrácení peněz včetně všech požadovaných dokumentů.

 • V případě zamítnutí víza je nutné předložit doklad o zamítnutí víza vydaný Ministerstvem vnitra ČR.

 • Upozornění: Za zameškané hodiny ze soukromých důvodů peníze nevracíme ani takovéto zameškané hodiny nenahrazujeme.

Slevy pro intenzivní dlouhodobé kurzy

 • Slevu 10 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme účastníkům kurzů češtiny pořádaných Českými centry v zahraničí.

 • Slevu 5 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme absolventům našich kurzů, pokud na sebe kurzy přímo navazují.

 • Nárok na slevu musí být uveden již v on-line přihlášce.

 • Slevy se nekumulují.


Poslední změna: 29. květen 2024 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika