Granty a projekty

 • Transformace pro VŠ na UK

  Ústav jazykové a odborné přípravy se do projektu zapojuje při naplňování specifického cíle (SC) A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání

 • Rozšiřování Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (2015)

  Odbor vzdělávání při Radě Evropy se rozhodl rozšířit ilustrační škály Společného referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) o další deskriptory, a sice o deskriptory pro mediaci. Zachycena tak bude nově i dovednost zprostředkování komunikace třetí straně. Ke spolupráci na tomto projektu byl v roce 2015 přizván také Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. Zástupci ÚJOP UK se zúčastnili validačního workshopu, který měl za cíl posoudit kvalitu navrhovaných deskriptorů, a kalibračního workshopu, jehož cílem bylo přiřadit validované deskriptory k úrovním A1–C2. Rozšířená sada deskriptorů byla publikována na stránkách Rady Evropy v angličtině a francouzštině, a to v polovině roku 2016.


 • MERLIN (Program celoživotního učení)

  Didakticky založená webová platforma MERLIN umožní uživatelům procházet písemné projevy studentů, jež vznikly při standardizovaných jazykových testech. Tyto projevy se přiřazují k SERR metodologicky propracovaným způsobem. MERLIN reaguje na poptávku po názorných příkladech úrovní SERR pro češtinu, němčinu a italštinu. Multifunkční webové rozhraní zpřístupní velké množství autentických textů studentů na úrovních A1–C1 (pro češtinu A2–B2) a umožní vyhledávání konkrétních jazykových rysů, jež jsou relevantní pro praxi, výzkum i vnitřní perspektivy SERR. MERLIN umožní uživatelům vztahovat testy, kurikula a učební materiály ke standardům SERR v češtině, němčině a italštině.

  Koordinátor projektu: Technická univerzita v Drážďanech

  Partneři projektu:

  • Evropská akademie v Bolzanu

  • Univerzita Karlova v Praze

  • telc Frankfurt nad Mohanem

  • Institut na podporu profesního vzdělávání Horní Rakousko, Linz

  • Univerzita Eberharda Karla v Tübingenu


 • Rozvoj E-learningové formy studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze (Program JPD3 2035)


 • HUMAN STEP  (Program EQUAL, II. kolo výzvy CIP EQUAL)

  Základní integrační model pro snazší adaptabilitu na trhu práce. Financováno Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.

  Základní koncept projektu vznikl na základě rozhovorů a konzultací na odboru azylové a migrační politiky MVČR. Jde o projekt v rámci výzvy Evropského společenství v programu EQUAL, tematická oblast č. 9 "Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce".

  Cílem projektu je najít a ověřit v praxi vhodné cesty efektivní integrace imigrantů a žadatelů o azyl do majoritní společnosti nebo jim usnadnit důstojný návrat do domovské země. Cílovou skupinu jsme za tímto účelem rozdělili do tří referenčních skupin. První jsou žadatelé o azyl kteří pobývají v azylových zařízeních České republiky. Druzí jsou žadatelé o azyl, kteří žijí v domovských rodinách v ČR. Třetí referenční skupinu tvoří úspěšní žadatelé o azyl žijící v ČR. Spolu s partnery projektu si klademe za cíl vytvořit a ověřit základní integrační model pro snazší adaptabilitu na trhu práce. Projekt ve svém řešení počítá s pěti moduly, které na sebe navazují či se vzájemně podporují.

  Mezi řešitelskými partnery je nevládní nezisková organizace Step by Step, o.s., Human Resources, s. r. o., Český Červený Kříž, o.s., Arcidiecézní charita Praha, FG Forrest, a. s.


 • MoDAL (Program SOCRATES - aktivita Grundtvig 2)

  Cíl tohoto projektu je identifikace faktorů, které by mohly pozitivně ovlivňovat aktivní účast dospělých z různých znevýhodněných skupin ve vzdělávacích programech. Partneři, kteří se na projektu podílejí, se zaměří na různé segmenty cílové skupiny a vytvoří monitorovací systém s cílem identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují aktivní účast ve vzdělávacím procesu a podrobí je, díky partnerské spolupráci, konfrontaci a zhodnocení jejich efektivity v různých zemích, kde bude projekt probíhat.  Projekt je zaměřen především na lidi se sociálním či zdravotním handicapem, např. lidi s nedokončeným vzděláním, ženy v obtížné životní situaci, lidi v odlehlých aglomeracích, lidi postižené sociální exkluzí, lidi pocházející z odlišného etnického prostředí, starší občany či dospělé, kteří se momentálně  starají o nezletilé děti (muži či ženy na mateřské dovolené).


 • Jasně  (výukový portál pro firemní kurzy), 2014

  Cílem projektu je nasbírat, vytvořit a dát volně k dispozici materiál pro odbornou češtinu:

  • vytvořit vzdělávací program, který umožní pravidelnou a plánovanou výuku odborného jazyka

  • vytvořit rozsáhlý materiál orientovaný na profesní a odborné vzdělávání

  • vytvoření situačních a autentických audiosekvencí s úkoly, které budou přístupné na internetu

  • vytvoření interaktivních úloh, jazykových aktivit


 • Heuropa (výukový portál pro děti z bilingvních rodin), 2013

  S Heuropou! si děti z bilingvních rodin osvojují (druhý) mateřský jazyk hravým způsobem. K tomuto účelu nabízí platforma Heuropa! na internetu učební materiály pro tři věkové skupiny od 3 do 13 let. Interaktivní jazykové hry, četné ilustrace, příběhy plné fantazie a autentické komunikační situace povzbuzují děti, aby mluvily a převyprávěly, co vidí a slyší. Heuropa! je založená na metodě hry, je plná fantazie a obejde se bez násilí.  Pomůže osvojit si jazyk  v raném věku zábavnou formou a bez stresu, a to pro všechny zúčastněné. Rodičům a učitelům navíc nabízí Heuropa! zajímavé tipy pro učení, nápady pro práci ve skupinách a ve škole a dále pracovní listy k vytisknutí.

  Za Heuropou! stojí mezinárodní tým odborníků z výzkumu i praxe a z médií. Projekt je realizován za podpory Evropské unie.
Poslední změna: 9. únor 2023 16:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika