NPO - Transformace pro VŠ na UK

Transformace pro VŠ na UK

Univerzita Karlova podala na jaře roku 2022 v rámci výzvy od MŠMT projektovou žádost Transformace pro VŠ na UK. Projekt prošel úspěšně hodnocením. Aktivity projektu naplňují všechny specifické cíle vyhlášené výzvy. Jedná se o celouniverzitní projekt, ve kterém je do realizace věcných aktivit zapojeno celkem 14 fakult (KTF, HTF, PF, 1. LF, 2. LF, LFP, LFHK, FaF, FF, PřF, FSV, FTVS, FHS, MFF, 3.LF) a dále ÚVT, ÚJOP a Ústřední knihovna UK. 

Realizace projektu na ÚJOP UK

Ústav jazykové a odborné přípravy se do projektu zapojuje při naplňování specifického cíle (SC) A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání.  


SC A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

ÚJOP UK v rámci tohoto specifického cíle vytvoří webovou platformu s on-line rozřazovacím testem v češtině pro cizince a metodiku jeho použití. Test bude mít adaptivní charakter, tj. podle odpovědí přizpůsobí další sekvenci testových úloh přímo testovanému. Výsledkem testu bude rozřazení podle úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, které bude možno využít pro zařazení do kurzu příslušné úrovně. 


SC A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

ÚJOP UK se zaměřuje na podporu rozvoje a hodnocení produktivních řečových dovedností v on-line prostředí. Vytvoření ucelené sady digitálních učebních opor na podporu rozvoje a ověřování úrovně produktivních řečových dovedností psaní a mluvení nerodilých mluvčích češtiny. Studijní materiály a manuály pro studenty a vyučující vztažené k zavedeným úrovním jazykové kompetence (A1 až C1) podle Společného evropského referenčního rámce (SERRJ) budou postavené na principu blended learningu a prezentované pomocí platformy Moodle. Díky tomu budou snadno dostupné a budou sloužit jako univerzální komplementární nebo nástavbová opora kurzů a programů češtiny jako cizího jazyka realizovaných na UK. Každá úroveň bude mít svou sadu aktivit, které budou vhodně podporovat rozvoj dovedností daného studenta. Dále vzniknou webináře pro vyučující, kteří si díky nim rozšíří dovednosti při hodnocení psaní a mluvení ve vztahu k úrovním SERRJ. 


Financováno z projektu Národní plán obnovy. Registrační číslo: NPO_UK_MSMT-16602/2022

Poslední změna: 9. únor 2023 16:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika