NOSTRIFIKACE: Středoškolské vzdělání


1. Dva druhy uznání zahraničního vzdělání v České republice

Existují 2 druhy uznávání zahraniční vzdělání v České republice.

A. Nostrifikace

 • Probíhá na místně příslušném krajském úřadě nebo Magistrátu hlavního města Prahy.


 • Nostrifikace má obecnou platnost pro všechny vysoké školy v České republice.


 • V nostrifikačním řízení se porovnávají podmínky středoškolského studia v mateřské zemi se standardy středoškolského studia v České republice.


 • V rámci nostrifikačního řízení může dojít k předepsání tzv. nostrifikačních zkoušek z těch předmětů, jejichž hodinová dotace neodpovídá standardům srovnatelné české středoškolské výuky (pozn. školní docházka v ČR – 13 let).


 • Výše poplatku za nostrifikační řízení je 1000 Kč.


 • Podrobné informace najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


B. Uznání středoškolského vzdělání vysokou školou

 • Probíhá na konkrétní vysoké škole, jíž byla udělena institucionální akreditace.


 • Uznání platí pouze na konkrétní vysoké škole a její jednotlivé fakultě.


 • Uznání se řídí opatřením rektora, metodickým pokynem nebo metodikou konkrétní vysoké školy a postupem její konkrétní fakulty. V rámci uznání zahraničního středoškolského vzdělání vysokou školou a její fakultou nedochází k porovnávání hodinové dotace jednotlivých předmětů ani k předepsání nostrifikačních zkoušek.


 • Poplatky se platí jednotlivé fakultě v rámci přijímacího řízení vždy zvlášť podle podmínek přijímacího řízení a nastavení poplatků na fakultě.


 • Vysoká škola/fakulta může uchazeči nařídit absolvování nostrifikačního řízení (viz Nostrifikace).


2. Které dokumenty budete potřebovat?


Tyto dokumenty budete potřebovat pro uznání zahraničního vzdělání a musíte si je přivézt s sebou do České republiky:


 1. Originál (nebo 2 ověřené kopie1) dokladu o ukončení střední školy (maturitní vysvědčení).

 2. Originál (nebo 2 ověřené kopie) přílohy k tomuto vysvědčení (známky z jednotlivých předmětů); pokud nejsou známky uvedeny přímo na vysvědčení.

 3. Originály (nebo 2 ověřené kopie) závěrečných ročníkových vysvědčení (známky z jednotlivých předmětů na konci školního roku) za poslední 4 roky středoškolského studia.

 4. Originál (nebo 2 ověřené kopie) seznamu jednotlivých předmětů z každého školního roku s jejich časovou dotací – tj. kolik hodin každého předmětu.

  (Pozor: Není možné uvést obecně skupinu předmětů, např. „humanitní“. Je třeba uvést každý předmět zvlášť!)

  Počet hodin je nejlépe uvádět za školní rok. Tento seznam je potřeba za každý ze 4 posledních roků středoškolského studia. Pokud nemáte takový seznam ze všech 4 roků, bezpodmínečně je vyžadován za poslední 2 roky studia.

 5. Potvrzení o tom, že doklad o úplném středním vzdělání, který vám byl vydán (uveďte jeho číslo), umožňuje jeho držiteli přijetí a další studium na vysokých školách v rámci bakalářských nebo speciálních programů (pětileté vzdělání bez bakalářského studia) ve vaší země.

 6. Potvrzení o státní akreditaci školy s přílohami vydané ministerstvem školství ve vaší zemi. Dokument vydává škola nebo odbor školství, ke kterému vaše škola patří, nebo ministerstvo školství.

 7. Studenti soukromých či církevních škol musí přivézt také licenci školy.


Absolventi středních škol na Ukrajině v letech 2020 a 2021, kteří byli osvobozeni od složení státní závěrečné atestace (ДПА) a kteří mají v příloze k osvědčení záznam, že byli osvobozeni, kromě výše uvedených dokumentů, musí přivézt:


1. Certifikát o externím nezávislém posouzení (ЗНО) a jeho úředně ověřenou kopii.

2. Informační kartu k Certifikátu o externím nezávislém hodnocení (ЗНО) s přehledem výsledků zkoušek.

3. Pro studenty střediska Praha: Potvrzení od Státního podniku „Informační image centrum“.


Bez výše uvedeného nelze provést nostrifikaci dokumentu o vašem středním vzdělání.


3. Oveření pravosti dokumentů


Dokumenty musí mít příslušný stupeň legalizace (liší se u jednotlivých zemí!).

 • Někde je vyžadován pouze nižší stupeň legalizace (apostila), t.j. razítko příslušného k tomu stanoveného úřadu (např. ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo spravedlnosti). To platí pro země, které jsou smluvní stranou Haagské úmluvy z roku 1961, např. Ázerbájdžán, Arménie, Kazachstán, Moldavsko, Tádžikistán. Seznam všech zemí naleznete zde.


 • V jiných zemích se vyžaduje vyšší stupeň (superlegalizace), t.j. navíc ještě ověření z velvyslanectví ČR.


 • Pro některé země platí tzv. rovnocennost dokumentů, kdy legalizace není nutná.

  Aktuálně platí rovnocennost například pro tyto země: Bělorusko, Rusko, Moldávie, Ukrajina, Uzbekistán. Informace o zemích mezi kterými platí uznávání rovnocennost dokumentů (Smlouva o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních), lze také najít zde.


V případě nejasností kontaktujte velvyslanectví ČR ve své zemi.


4. Překlad dokumentů do češtiny


Všechny dokumenty pro uznání zahraničního vzdělání musí být přeloženy do češtiny. Pozor! Překlad může provést pouze překladatel, který je zapsán v seznamu soudních překladatelů ČR. Překlady jiných překladatelů, a to ani notářsky ověřené, české instituce neuznávají.


Správný překlad dokumentů do češtiny pro vás rádi zařídíme.
Poznámky

1

Na úřadech si ponechávají ověřené kopie dokumentů. Nicméně originály si musíte přivézt s sebou z důvodu, že některé úřady je vyžadují k nahlédnutí. Ověřené kopie si můžete udělat v ČR (ověření 1 strany = 30 CZK + 21% DPH, tj. cca 1,5 EUR).


Poslední změna: 17. březen 2023 14:57 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika