NOSTRIFIKACE: Středoškolské vzdělání


Nostrifikace středoškolského vzdělání

Při přihlášení na českou vysokou školu musí uchazeči (včetně cizinců) doložit doklady o absolvování předchozího vzdělání (vysvědčení nebo diplom). Pokud jste dokončili vzdělání jinde než na Slovensku, v Polsku, Německu, Maďarsku a Slovinsku, musí být vaševysvědčení nebo diplom uznány, abyste mohli pokračovat ve studiu v České republice.


Aby Česká republika uznala, že je váš doklad rovnocenný českému, musíte projít nostrifikačnímřízením. Proces nostrifikace/uznání začíná ihned po příjezdu do studijního střediska.


Studentům přípravných kurzů ÚJOP UK pomáhají se shromažďováním a odevzdáváním dokumentůkurátoři. Tato služba je zdarma, nemusíte platit další poplatek za pomoc při nostrifikaci diplomu –cena této služby je zahrnuta v ceně kurzu. Platíte pouze náklady na notářské ověření, překlady a státem / fakultoustanovené poplatky za samotný proces nostrifikace/uznání.


Co dělají kurátorky:


 • dají vám přesný návod jak na nostrifikaci,

 • budou vás navigovat a provedou celým procesem,

 • podávají žádost,

 • zkontrolují úplnost všech potřebných dokumentů,

 • pomohou najít překladatele / tlumočníka,

 • komunikují s úředníky / fakultou,

 • v případě potřeby pomohou sepsat a podat odvolání.


Pozor: Pokud se budete hlásit na bakalářský program, musíte nostrifikovat doklad o ukončeném středním vzdělaní, a to i v případě, že máte VŠ diplom. Pokud na magisterský program – nostrifikuje se bakalářský diplom. Pokud potřebujete uznat svůj vysokoškolský diplom, klikněte na tento odkaz.


Dokumenty, které musíte vzít s sebou do České republiky pro nostrifikaci středoškolského vzdělání

Tyto dokumenty budete potřebovat pro uznání zahraničního vzdělání a musíte si je přivézt s sebou do České republiky:


 1. Originál dokladu o ukončení střední školy / SOŠ / SOU (maturitní vysvědčení / diplom). Tento dokument musí mít příslušný stupeň ověření (o tom viz níže Ověření pravosti dokumentů)

 2. Originál přílohy k tomuto vysvědčení, tedy známky z jednotlivých předmětů (pokud nejsou známky uvedeny přímo na vysvědčení). Tento dokument musí mít příslušný stupeň ověření (o tom viz níže Ověření pravosti dokumentů)

 3. Potvrzení / vysvědčení s výsledky (známky z jednotlivých předmětů na konci školního roku) za poslední 4 roky středoškolského studia. Dokument musí být opatřen razítkem vzdělávací instituce a podpisem odpovědné osoby.

 4. Seznam všech studovaných předmětů za poslední 4 roky středoškolského studia s hodinovou dotací. Počet hodin je potřeba uvádět za školní rok. Pokud jsou v dokumentu uvedené kredity, je potřeba uvést počet hodin na 1 kredit. Dokument musí být opatřen razítkem vzdělávací instituce a podpisem odpovědné osoby.

 5. Studenti soukromých či církevních škol musí přivézt také licenci školy.

 6. Potvrzení o státní akreditaci školy s přílohami vydané ministerstvem školství ve vaší zemi. Dokument vám vydá škola nebo odbor školství, ke kterému vaše škola patří, nebo ministerstvo školství.

 7. Potvrzení o tom, že doklad o úplném středním vzdělání, který vám byl vydán, umožňuje jeho držiteli přijetí a další studium na vysokých školách v rámci bakalářských nebo speciálních programů (pětileté vzdělání bez bakalářského studia) ve vaší země. (viz formulář ke stažení)

 8. Plná moc od rodičů nezletilého, která zplnomocňuji zaměstnance Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy zastupovat zájmy svěřeného dítěte v procesu nostrifikace a ve všech souvisejících záležitostech (formulář plné moci vám zašleme e-mailem před příjezdem na kurz). Podpis zákonného zástupce nezletilého musí být ověřen notářem.


Bez výše uvedeného nelze provést nostrifikaci dokumentu o vašem středoškolském vzdělání.


Poznámka: pokud vám některý z výše uvedených dokumentů chybí, kontaktujte náš InfoPoint.


Ověření pravosti dokumentů

Originály dokumentů, které byly vydány státními orgány, musí být legalizovány tak, jak je uvedeno níže. Příslušný stupeň legalizace se liší u jednotlivých zemí, seznam všech zemí najdete zde.


V některých zemích je vyžadován pouze nižší stupeň legalizace (apostila), tj. razítko oprávněného úřadu (např. ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo spravedlnosti státu, jenž dokument vydal). Apostilou se ověřuje originál dokumentu (ne kopie!).


V jiných zemích se vyžaduje vyšší stupeň (superlegalizace), tj. navíc ještě ověření z velvyslanectví České republiky v zemi, v níž byl dokument vydán.


Pro některé země platí tzv. rovnocennost dokumentů, kdy legalizace není nutná.


V případě nejasností kontaktujte velvyslanectví České republiky ve své zemi.


Překlad dokumentů do češtiny

Všechny dokumenty pro uznání zahraničního vzdělání musí být přeloženy do češtiny. Překlad musí být udělán českým soudním překladatelem. Českého soudního překladatele snadno najdete za pomoci svého kurátora po příjezdu do České republiky. V České republice si můžete nechat přeložit dokumenty ze všech oficiálních jazyků OSN, EU a sousedních s EU zemí. Nejsou-li vaše dokumenty vydány ve zmíněných jazycích, kontaktujte prosím náš InfoPoint, a buďte připraveni na to, že vám doporučíme vyhotovit si před příjezdem do České republiky notářsky ověřený překlad dokladů do angličtiny ve své domovské zemi.


Dva druhy uznání zahraničního vzdělání v České republice

Existují dva druhy uznávání zahraničního úplného středního všeobecného vzdělání v České republice:


  A. 

Nostrifikace

  B. 

Institucionální (vnitřní) Nostrifikace


 • A. Nostrifikace – procedura uznání vašeho vzdělání Českou republikou.

  • Nostrifikace má obecnou platnost pro všechny vysoké školy v České republice.

  • Probíhá na příslušném krajském úřadě

  • V rámci nostrifikačního řízení může dojít k předepsání tzv. nostrifikačních zkoušek z těch předmětů, jejichž hodinová dotace neodpovídá standardům srovnatelné české středoškolské výuky (pozn. školní docházka v České republice – 13 let).

  • Výše správního poplatku za přijetí žádosti je 1 000 Kč. Podrobné informace najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


 • B. Institucionální (vnitřní) Nostrifikace

  • Probíhá na veřejné vysoké škole, jíž byla udělena institucionální akreditace.

  • Žádost je možné podat jen na základě podané přihlášky na konkrétní fakultu.

  • Platí pouze na této konkrétní vysoké škole a dané fakultě.

  • V rámci Institucionální (vnitřní) Nostrifikace nedochází k předepsání nostrifikačních zkoušek.

  • Poplatek se platí dané fakultě v rámci přijímacího řízení.

  • Vysoká škola/fakulta může uchazeči nařídit absolvování nostrifikačního řízení (viz A. Nostrifikace).


Poslední změna: 8. březen 2024 12:14 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika