Podatelna

Koordinátorka spisové služby: Bc. Helena Kubalová


Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů na přenosných nosičích dat:

Univerzita Karlova,

Ústav jazykové a odborné přípravy

Podatelna

Vratislavova 29/ 10

128 00 Praha 2

Telefon

+420 224 990 412

Úřední hodiny

po – pá 9:00 – 11:00

Elektronická adresa podatelny

podatelna@ujop.cuni.cz

Identifikátor datové schránky

piyj9b4


Formáty souborů přijímaných na elektronické adrese podatelny:


• PDF (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší,

• PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005,

• XML (Extensible Markup Language Document) – součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí některého ze schématů XML nebo DTD (Document Type Definition),

• Fo/zfo (602XML Filler dokument),

• Html/htm (Hypertext Markup Language document),

• Eml (Electronic Mail Format),

• Msg (Mail Message File Format),

• Odt (Open Document Text),

• Ods (Open Document Spreadsheet),

• Odp (Open Document Presentation),

• Txt (prostý text),

• Rtf (Rich Text Format),

• Doc/docx (MS Word Document),

• Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),

• Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),

• Jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),

• Png (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948,

• Tif/tiff (Tagged Image File Format),

• Gif (Graphics Interchange Format),

• Mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

• Avi (Audio Video Interleave),

• Wav (Waveform Audio File Format),

• Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer II/Layer III),

• Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,

• Edi (Electronic Data Interchange) standard EDIFACT,

• Dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,

• Shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile),

• CSV (Comma-separated values),

• Archivní formáty rar a zip (soubory obsažené v těchto archivech mohou být pouze v některém z přijímaných formátů).


Po zjištění škodlivého kódu není zpráva doručená na elektronickou adresu podatelny dále zpracovávána. Odesílatel není informován. V případě hromadně šířeného nevyžádaného sdělení (např. reklamního charakteru) nebo sdělení odeslaného z e-mailové adresy, která bude vyhodnocena jako podvržená, tedy sdělení obecně označovaného jako „spam", nebude tato emailová zpráva dále zpracovávána a odesílatel nebude o této skutečnosti informován.


Za spam naopak nebude považováno vyžádané reklamní sdělení a korespondence obchodního nebo soukromého charakteru.


Maximální velikost souborů přijímaných prostřednictvím elektronické podatelny je 10 MB.


Formáty souborů přijímaných prostřednictvím datové schránky:

• PDF (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší,

• PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005,

• XML (Extensible Markup Language Document) – součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí některého ze schématů XML nebo DTD (Document Type Definition),

• Fo/zfo (602XML Filler dokument),

• Html/htm (Hypertext Markup Language document),

• Odt (Open Document Text),

• Ods (Open Document Spreadsheet),

• Odp (Open Document Presentation),

• Txt (prostý text),

• Rtf (Rich Text Format),

• Doc/docx (MS Word Document),

• Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),

• Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),

• Jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),

• Png (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948,

• Tif/tiff (Tagged Image File Format),

• Gif (Graphics Interchange Format),

• Mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

• Wav (Waveform Audio Format),

• Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer II/Layer III),

• Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,

• Edi (Electronic Data Interchange) standard EDIFACT,

• Dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,

• Shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile),

• CSV (Comma-separated values),

• Archivní formáty rar a zip (soubory obsažené v těchto archivech mohou být pouze v některém z přijímaných formátů).


Maximální velikost přijímané datové zprávy je 20 MB.


Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:


• CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

• DVD se souborovým systémem UDF

• USB flash disk se souborovým systémem FAT, FAT32 nebo NTFS


Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání. Nosič je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně za podmínky, že soubor dat k přehrání není větší než 10 MB. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen.


Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu (počítačového programu) nebo škodlivý kód, který je způsobilý přivodit škodu:


Pokud bude u datové zprávy zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, nebo pokud bude datová zpráva jiným způsobem poškozená, neúplná, v jiném než výše uvedeném formátu či z dalších důvodů nečitelná, nemůže být tato datová zpráva přijata a zpracovávána. Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení datové zprávy bezpečnostními prvky používaného internetového připojení.


Důsledky vad dokumentů:

Pokud bude doručený dokument v analogové nebo digitální podobě neúplný nebo nečitelný, nebude možné jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, a dále pokud bude dokument v jiném než výše uvedeném datovém formátu nebo nebude uložen na výše uvedeném technickém nosiči dat, a přesto bude možné zjistit z dokumentu odesílatele a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o případných vadách dokumentu informován a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument nebude dále zpracováván. Pokud nebude možné určit odesílatele doručeného dokumentu a jeho kontaktní údaje nebo pokud bude dokument obsahovat škodlivý kód, dokument nebude dále zpracováván.


Hlavní systémy pro správu dokumentů používané v rámci ÚJOP:

• Systém elektronické spisové služby Univerzity Karlovy (s vazbou na Informační systém datových schránek a Informační systém registru smluv)

• Studijní informační systém a jeho subsystémy

• Ekonomický informační systém JASU CS (MÚZO)

• Mzdový systém EGJE

• Informační systém Nakladatelství Karolinum

• Personální systém WhoIS

• Elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek E-ZAKPoslední změna: 31. květen 2023 14:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika