Zkouška z češtiny pro účely přijímacího řízení na lékařské fakulty UK

Hlásíte se ke studiu na 1. LF v Praze, LF UK v Plzni nebo LF UK v Hradci Králové? Budete musíte doložit úroveň češtiny C1. Tuto zkoušku vám na fakultě uznají! >>>

Místo zkoušky
ČR: Praha
Úroveň zkoušky
C1
Forma zkoušky
Termíny zkoušky
Čas zkoušky
Přihlášky od
Přihlášky do
Výsledky zkoušky
Počet volných míst

MÍSTO KONÁNÍ:
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Krystal
José Martího 2/407, budova C
162 00 Praha 6 (mapa)

KONTAKT:
Sekretariát VTC
E-mail: vtc@ujop.cuni.cz
Tel.: +420 224 990 451

Úřední hodiny (pouze telefonicky):
pondělí + středa = 9:00 – 13:00
úterý + čtvrtek = 13:00 – 17:00

Cena 4 200 Zeptejte se nás

  Zkouška je určena nerodilým mluvčím češtiny, kteří se hlásí ke studiu na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále 1. LF), Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni (dále LF v Plzni) a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (dále LF v Hradci Králové) a potřebují doložit dosaženou úroveň jazykové kompetence (C1) v souladu s podmínkami přijímacího řízení 1. LF UK (všeobecné lékařství a zubní lékařství), LF v Plzni (všeobecné lékařství a zubní lékařství) a LF v Hradci Králové (všeobecné lékařství a zubní lékařství).

  TERMÍNY

   Kandidáti mohou podat pouze JEDNU přihlášku. Další přihlášky budou stornovány!

   

  1) písemná část: 24. 5. 2024, ústní část: 31.5. 2024

   

  2) písemná část: 26. 6. 2024, ústní část: 2. 7. 2024

   

  3) písemná část: 30. 8. 2024, ústní část: 5. 9. 2024

   

  Ústní část zkoušky konají pouze kandidáti, kteří uspěli v písemné části zkoušky. Pro hodnocení „uspěl(a)" je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech zkoušky.

  STRUKTURA ZKOUŠKY

    části zkoušky délka zkoušky počet úloh váha ověřovaných dovedností
  Receptivní dovednosti Poslech 40–45 minut 3 25 %
  Gramaticko-lexikální test 30 minut 6 25 %
  Čtení 50 minut 3
  Integrovaná úloha Čtení + Psaní 30 minut 1 20 %

  Produktivní dovednosti Psaní 45 minut 1
  Mluvení cca 20 minut 2 30 %

  INFORMACE K ÚSTNÍ ČÁSTI ZKOUŠKY

  • Úloha 1 = monolog na vylosované téma + otázky examinátora (uvedení do tématu, zasazení do kontextu zdraví a/nebo zdravotnictví, kladné a záporné aspekty, vyjádření a zdůvodnění vlastního názoru, shrnutí tématu)
  • Úloha 2 = prezentace na vlastní téma + otázky examinátora (představení tématu a materiálů, úvod, hlavní obsahová část, závěrečné shrnutí)

  Pro úlohu 2 je nutné mít připravenou prezentaci na libovolné téma týkající se medicínského zaměření v délce 5‒7 minut (např. Kmenové buňky, Imunita, Alergie...). Můžete použít vytištěné obrázky, grafy, schémata, nikoliv prezentaci v PowerPointu. Téma prezentace uvedete v přihlášce ke zkoušce.

  POPIS ÚSPĚŠNÉHO KANDIDÁTA

  Následující popis definuje specifické cíle, které jsou ve zkoušce ověřovány. Cíle se vztahují k deskriptorům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovně B2+/C1 a zároveň se v nich akcentuje specifický účel zkoušky.

  ČTENÍ:

  Uživatel jazyka

  • čte delší odborně zaměřené texty a rozumí v nich podstatným informacím, podrobnostem, argumentaci i názorovým stanoviskům;
  • aplikuje vhodnou techniku čtení, jež napomáhá efektivnímu čtení a interpretaci a analýze odborného textu;
  • rozumí složitým instrukcím, popisům postupů, technik apod. ve svém oboru;
  • dokáže správně pochopit a shrnout obsah odborného textu a porozumět jeho struktuře.
  POSLECH:

  Uživatel jazyka

  • sleduje s porozuměním dlouhé a složité odborné texty ve spisovném jazyce a rozumí v nich podstatným informacím a vztahům mezi nimi, důležitým podrobnostem, argumentaci i názorovým stanoviskům;
  • rozumí přednáškám, prezentacím, diskusím a dalším formátům odborného projevu ve spisovném jazyce. Rozumí informačnímu obsahu i myšlenkám, názorům, postojům, interpretacím apod., včetně podrobností.
  GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST:

  Uživatel jazyka

  • aktivně disponuje velmi širokou slovní zásobou související s jeho oborem;
  • dokáže definovat pojmy a správně je použít v odborném kontextu;
  • spolehlivě ovládá gramatické a syntaktické struktury a volí adekvátní prostředky typické pro odborný jazyk;
  • používá správně gramatické a syntaktické prostředky a nedopouští se větších systematických chyb, ani chyb ztěžujících porozumění.
  PSANÍ:

  Uživatel jazyka

  • dokáže podrobně a přesně popsat, porovnat, vysvětlit a interpretovat informace a vztahy na základě grafů a schémat;
  • dokáže napsat souvislé, odborně zaměřené texty, v nichž dodržuje vysoký stupeň gramatické a lexikální správnosti;
  • ovládá pravidla výstavby odborného textu a dokáže zvolit vhodný styl a míru jeho formálnosti.
  MLUVENÍ:

  Uživatel jazyka

  • dokáže plynule hovořit o svém dosavadním studiu či zaměstnání, o svém oboru a záměrech a podrobně reagovat na doplňující otázky;
  • dokáže připravit a přednést plynulou strukturovanou prezentaci na odborné téma;
  • dokáže argumentovat, pohotově reagovat na otázky a diskutovat na odborné téma;
  • aktivně ovládá rozsáhlou specifickou odbornou slovní zásobu, která zahrnuje opisy a relevantní synonymní výrazy.
  Poplatek za zkoušku

  Po odeslání on-line přihlášky obdržíte e-mail s potvrzením a pokyny k platbě poplatku za zkoušku.

  Pro studenty kurzů ÚJOP UK platí zvýhodněná cena 3200 Kč.

   

  Poplatek za zkoušku v ČR je nutné uhradit nejpozději 3 dny po odeslání přihlášky ke zkoušce.


  Poslední změna: 8. květen 2022 20:17 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Zeptejte se nás
  Kontakty

  Obecný kontakt:
  ujop@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 411

  Dotazy ke studiu v kurzech:
  studujop@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 420
  +420 778 754 481

  Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
  praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
  +420 224 090 210

  Dotazy ke zkoušce pro občanství:
  obcanstvi@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 451

  Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
  vtc@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 451


  IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Sledujte nás


  Jak k nám


  Ústav jazykové a odborné přípravy

  Univerzity Karlovy

  Vratislavova 29/10

  128 00 Praha 2

  Česká republika