Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) - Obecné informace k CCE

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

Kandidát může pomocí kódu zjistit své výsledky na http://ujop.cuni.cz/cce/vysledky za 30 dnů od data konání zkoušky.

nahoru

Důležité informace

Na zkoušku v ČR se musíte přihlásit nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky, v zahraničí do data stanoveného zahraničním zkušebním centrem.

Kandidát nebude připuštěn ke zkoušce bez vyplnění přihlášky.

V den zkoušky se musíte k registraci dostavit nejméně 30 minut před začátkem zkoušky. S sebou si prosím přineste platný mezinárodně uznávaný průkaz totožnosti s fotografií (nejlépe cestovní pas), doklad o zaplacení a psací potřeby. Před zkouškou se seznamte se Zkušebním řádem a Informacemi pro kandidáty.

Skupina nejméně 6 kandidátů, kteří se přihlásí na stejnou úroveň, může vedoucího VTC písemně požádat o vypsání individuálního termínu zkoušky v České republice.

Účast v kurzech pořádaných Karlovou univerzitou není pro vykonání zkoušky podmínkou.

nahoru

Poplatek za zkoušku v ČR

  • Úroveň A1: 2 800 Kč
  • Úroveň A2: 3 000 Kč
  • Úroveň B1: 3 300 Kč
  • Úroveň B2: 3 500 Kč
  • Úroveň C1: 3 800 Kč

Cenou se rozumí částka na účtu příjemce UK ÚJOP, veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky. Částku lze uhradit též v EUR, a to dle aktuálního kurzu ČNB.

Poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

 

Informace o platbě

Číslo účtu (pouze CZK): 107-8145640267/0100
IBAN (pouze CZK): CZ53 0100 0001 0781 4564 0267

Číslo účtu (pouze EUR): 27-1838690257/0100
IBAN (pouze EUR): CZ94 0100 0000 2718 3869 0257
Bankovní výlohy hrazeny: OUR (všechny plátcem)

Variabilní symbol: 42205
Specifický symbol: unikátní kód přihlášky
Konstantní symbol: 0308
Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
Účet: UK ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

nahoru

Charakteristika zkoušky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje na všech pěti úrovních stupeň dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii  specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Obsahově se zkouška opírá o jazykový materiál předepsaný jednotlivými popisy relevantních referenčních úrovní pro češtinu. Prověřují se základní řečové dovednosti ve vztahu k psanému i mluvenému komunikátu (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, produkce psaného textu, mluvený projev).

Kvalitu CCE dokládá značka Q udělovaná mezinárodní organizací ALTE zkouškám, které úspěšně prošly auditem a splňují 17 minimálních standardů kvality.

ALTE Q205

nahoru

Na kterou úroveň se mám přihlásit?

Při rozhodování, na kterou úroveň se přihlásit, využijte pomocné tabulky pro sebehodnocení, která vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages).

Tabulka pro sebehodnocení možná byla přeložena i do vašeho jazyka. Podívat se můžete sem.

nahoru

Součásti zkoušky

  • Čtení s porozuměním
  • Poslech s porozuměním
  • Gramaticko-lexikální test (pouze na úrovni B2 a C1)
  • Psaní
  • Ústní část
nahoru

Délka zkoušky

Úroveň Čtení s porozuměním Poslech s porozuměním Gramaticko-lexikální test Psaní Ústní část*
A1 + Psaní 60 minut 20–25 min. není v části Čtení s porozuměním 5–8 min./1 kandidát
A2 45 min. 20-25 min. není 40 min. 10 min./dvojice
B1 50 min. 30-35 min. není 60 min. 15-18 min./dvojice
B2 40 min. 30-35 min. 30 min. 80 min. 18-21 min./dvojice
C1 50 min. 30-35 min. 50 min. 90 min. 21-26 min./dvojice

 

nahoru

Uznávání zkoušky

Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraniční a některé vysoké školy. Může vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy, zlepšit vaši pracovní kariéru a změřit váš pokrok v češtině.

Seznam vysokých škol uznávajících CCE naleznete zde.

Zkouška CCE–B2 a CCE–C1 je uznávána pro doložení znalosti českého jazyka u státních zaměstnanců, kteří žádají o přijetí do služebního poměru. Více informací najde v Zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě a ve Vyhlášce MŠMT č. 175/2015 Sb.

nahoru

Kde v zahraničí je možné zkoušku složit?

Našimi zahraničními zkušebními centry jsou České centrum v Berlíně, v Bratislavě, v Bruselu, v Kyjevě, v Londýně, v Mnichově, v Moskvě, v Paříži, Sofii, ve Varšavě a ve Vídni a Univerzita Friedricha Schillera v Jeně, Univerzita „LʼOrientale" v NeapoliSvobodná univerzita v Bruselu a Varšavská univerzita.

nahoru

Mám nárok na slevu?

Současní frekventanti prezenčních kurzů českého jazyka pořádaných ÚJOP UK mají při skládání CCE v ČR nárok na slevu ve výši 500 Kč.

Absolventi prezenčních kurzů českého jazyka mají také nárok na tuto slevu v nejbližším termínu vypsaném po ukončení kurzu.

Všichni žadatelé o slevu musí zaslat (poštou nebo naskenované e-mailem) potvrzení o studiu v prezenčním kurzu českého jazyka pořádaném ÚJOP UK nebo potvrzení o jeho absolvování (s datem ukončení kurzu) na sekretariát VTC ÚJOP UK nejméně 3 týdny před termínem zkoušky. Pokud kandidát uhradí sníženou cenu za zkoušku a nedoloží předem nárok na slevu, nebude ke zkoušce připuštěn.

Skupinová sleva ve výši 5 % se poskytuje skupině 6 osob a více v případě, že se tito zájemci přihlásí na stejný termín (nemusí se ovšem hlásit k CCE na stejné úrovni) v České republice. Tato sleva se nevztahuje na individuální termíny v ČR.

Uvedené slevy nelze sčítat.

nahoru

Materiály k přípravě

Pečený, P. a kol.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 (CCE-B1). Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2066-4.

Čadská, M. – Vlasáková, K.: Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince CCE–B2 (cvičná sada). Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1623-0.

Kotková, R. - Nováková, J. - Vodičková, K.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B2 (CCE-B2). Praha: Karolinum, 2016. ISBN 9788024624808.

Vydání cvičné sady pro CCE–A2 a vydání nové sady pro CCE–B2 se připravuje.

nahoru

Hodnocení zkoušky

Uspěl(a)/neuspěl(a). Pro hodnocení „uspěl(a)" je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech zkoušky, přičemž v jedné z písemných částí zkoušky je možné získat pouze 50 %. Osvědčení nemá časově omezenou platnost a vydává se dvojjazyčně v českém a anglickém jazyce.

POZOR! Od 1. 1. 2016 je zkouška CCE složena úspěšně, pokud kandidát ve všech subtestech dosáhne nejméně 60% úspěšnosti. Ruší se možnost v jednom ze subtestů dosáhnout pouze 50% úspěšnosti. Více informací najdete zde.

nahoru

Osvědčení

V případě, že kandidát u zkoušky uspěl, je mu vystaveno osvědčení. Toto osvědčení vydává ÚJOP UK v češtině a angličtině za 30 dnů od data konání zkoušky. Osvědčení se kandidátům zasílá poštou na adresu uvedenou v přihlášce.

Pokud kandidát neobdrží osvědčení do 7 týdnů od data konání zkoušky, doporučuje se kontaktovat sekretariát VTC.

Vzor osvědčení:

nahoru

Členství v odborných organizacích

ÚJOP UK zastupuje Univerzitu Karlovu jako plnoprávného a exkluzivního člena v ALTE (The Association of Language Testers in Europe) za Českou republiku.

Naše instituce je dále členem mezinárodní asociace pro testování a hodnocení EALTA a ILTA.

Naši pracovníci jsou  členy Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Jazykovědného sdružení  České republiky, Česko-slovenské asociácie  učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách, AATSEEL a International Association of Teachers of Czech.

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
skype: marketingujop Napište nám
X