Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Medicínské a přírodovědné obory FAST

Přípravný program ke studiu medicínských a přírodovědných oborů probíhá od akademického roku 2022/2023 ve středisku Praha (Krystal). (Program byl přesunut z Mariánských Lázní.) Výhodou tohoto studentského kampusu na Praze 6 je studium, možnost stravování a ubytování na jednom místě. V blízkosti studijního střediska leží rozlehlý přírodní park a velký sportovně rekreační areál Univerzity Karlovy. Cesta do centra města trvá 10 minut metrem. 

Program FAST je určen pouze pro studenty se vstupní znalostí češtiny minimálně na úrovni B1 podle SERRJ. Před zahájením studia v programu FAST musí student doložit certifikát zkoušky CCE potvrzující dosažení úrovně B1, nebo jiné osvědčení ÚJOP UK o dané úrovni, případně absolvovat vstupní diagnostický test a pohovor ověřující danou úroveň. V případě nesplnění požadavků na danou úroveň nebude student do programu zařazen. Tito studenti  mají možnost absolvovat program COMPLEX.

Studium programu FAST (celkem 25 hodin týdně) zahrnuje výuku českého jazyka ve sníženém rozsahu maximálně 15 lekcí týdně doplněnou o výuku oborových předmětů s rozsahem obdobným jako u komplexních programů. Akademický rok začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem. Jedná se o intenzivní kurz češtiny doplněný o seznamování s českými reáliemi, studijním střediskem, Ústavem jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK) a s lokací. Výuka oborových předmětů začíná od třetího týdne. Oborové předměty revidují a doplňují středoškolské znalosti studentů, připravují studenty cíleně na otázky a úkoly přijímacích zkoušek a na nástup do studia na vysoké škole. Lektoři kombinují teoretický výklad s praktickými úkoly a procvičováním. Velký důraz je kladen na zvládnutí odborné terminologie a schopnost se samostatně vyjadřovat. V letním semestru mají studenti možnost navštěvovat přednášky na vybraných vysokých školách.

Studenti absolvují v češtině i oborových předmětech průběžné kontrolní testy ověřující jejich pokrok. V rámci výuky českého jazyka je každý semestr zakončen jazykovou zkouškou. Zimní semestr semestrální zkouškou, letní semestr závěrečnou zkouškou na úrovni B2 dle SERRJ. Na základě úspěšného splnění závěrečné zkoušky obdrží studenti certifikát. V oborových předmětech skládají studenti v obou semestrech souhrnné semestrální zkoušky.

Výuka se skládá ze seminářů, přednášek a komplexních studijních zadání doplněných o možnost pravidelných individuálních konzultací s vyučujícími. Studium na ÚJOP UK cíleně připravuje studenty na vysokoškolský způsob práce (samostatnost, zodpovědnost, time management).

FAST program dále zahrnuje:
• základní výukové materiály
• podporu kurátorek hovořících rusky a anglicky
• registraci na Službě cizinecké policie po příjezdu
• pomoc při nostrifikaci středoškolského / vysokoškolského vzdělání
• pomoc s výběrem vysoké školy a vyplněním přihlášky
• pomoc a podpora v řešení běžných životních situací
• mimovýukové aktivity (informační webináře, setkávání s absolventy, konverzační klub a další)

Pro studenty, kteří se hlásí ke studiu na oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni je připravena Zkouška z češtiny pro účely přijímacího řízení na lékařské fakulty na úrovni C1. (Tato zkouška není součástí programu a studenti ji hradí zvlášť.) Zkouška z češtiny pro účely přijímacího řízení na lékařské fakulty na úrovni C1

Studium je vhodné pro zájemce o magisterské, bakalářské i navazující magisterské studijní programy.

Medicínské a přírodovědné obory FAST

Termín kurzu

zimní semestr: 5.9.2022 – 20.1.2023
                      zkouškové období 23. – 27.1.2023

letní semestr: 30.1. – 19.5.2023
                     zkouškové období 23.5. – 30.6.2023 

Cena

4430 EUR

Hodinová dotace

25 hodin týdně

Vyučované předměty

• intenzivní výuka českého jazyka (cílem je dosažení úrovně B2 dle SERRJ)
• odborná česká terminologie
• oborové předměty
      o všeobecná biologie
      o biologie pro lékaře
      o chemie
      o fyzika

Kontakt

studujop@ujop.cuni.cz
WhatsApp: +420 778 754 481

Upozornění

Klasifikace studijních programů

Programy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

0511 BIOLOGIE (Biologie člověka, Experimentální a molekulární biologie-NMgr., Antropologie a genetika člověka, Mikrobilogie (genové inženýrství)-NMgr., Zoologie-NMgr., Parazitologie-NMg., Genetika, molekulární biologie a virologie, Imunologie NMgr., Botanika-NMgr., Ekologie-NMgr.)
0512 BIOCHEMIE (Biochemie a biotechnologie, Forenzní analýza a analýza potravin, Přírodní látky a léčiva)
0521 VĚDY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (Ochrana životního prostředi, aplikovaná ekologie)
0531 CHEMIE (Medicinální chemie, An/organická chemie, Chemie a fyzika materiálů, Analytická a forenzní chemie NMgr.)
0588 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (Biomedicínská technika, sociálně ekonomická demografie)
0711 CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ A TECHNOLOGIE (Chemické inženýrství a bioinženýrství, Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství)
0841 VETERINÁŘSTVÍ (Veterinární hygiena a ekologie, Veterinární lékařství Mgr.)
0911 STOMATOLOGIE (Stomatologie, zubní lékařství, dentální hygiena)
0912 HUMÁNNÍ MEDICÍNA (Všeobecné lékařství, zdravotnický záchranář)
0914 LÉKAŘSKÁ DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY (Optika a optometrie, Zdravotnická bioanalytika, Radiologická fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Bc., Lékařská genetika a molekulární diagnostika Bc.)
0915 TERAPIE A REHABILITACE (Fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie)
0916 FARMACIE

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X