Kurzy

Kurzy

Malé metodické léto

neděle 5. 9. 2021
pondělí 6. 9. 2021
online

Charakteristika kurzu

Otevíráme cyklus šesti online seminářů (á 90 minut) zaměřených na nadstavbová témata věnovaná výuce češtiny pro cizince. Součástí každé lekce je buď přípravný úkol (zadání, které zpracujete předem, a připravíte se tak na seminář, kde už bude možné na takto získané vědomosti navazovat), nebo navazující úkol (slouží k praktickému vyzkoušení nabytých znalostí, každý z účastníků dostane ke splněnému úkolu zpětnou vazbu od daného lektora).

Forma a hodinová dotace

Na lekce je možné se hlásit jednotlivě, jsou navzájem tematicky nezávislé a nijak na sebe nenavazují. Seminář se uskuteční vždy při minimální účasti šesti posluchačů, maximální počet účastníků jedné lekce je patnáct. To umožňuje vést lekci interaktivně a dát prostor dotazům a diskusi. V momentě, kdy Vámi vybraný seminář dosáhne požadovaného počtu šesti účastníků, dáme Vám obratem vědět a dostanete pokyn k platbě. Cena jednoho semináře je 700 Kč / 90 minut.

Cyklus bude probíhat na platformě ZOOM, která je jednou ze základních výukových online platforem Univerzity Karlovy. Registrovaní účastníci obdrží link na jednotlivé semináře. Materiály (prezentace, handouty, přípravné úkoly, odkazy na nahrávky lekcí) budou k dispozici v GoogleClassroom.

 

ROZVRH ROČNÍKU 2021

      10:00 - 11:30   11:45 - 13:15 13:30 - 15:00

 

NEDĚLE

5. 9. 2021

 

A

Novinky Českého národního korpusu

Adrian Jan Zasina

 

B

Obrázky: zdroje, metodická a praktická práce s nimi

Jana Hudečková

C

Práce s odbornými (ekonomickými) texty

Lucie Vodičková

 

PONDĚLÍ

6. 9. 2021

D


Úrovně podle SERRJ: novinky a praxe

Kateřina Vodičková

E

Etické a praktické aspekty navázání respektujícího vztahu mezi studentem a lektorem

Marika Constable

 

F

Vizualizace a fungování paměti 


Petra Jirásková

 

 

SEMINÁŘ A: 5. 9. 2021, 10:00 - 11:30

Lektorka Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina, Ph.D.
Medailonek Působí v Ústavu Českého národního korpusu FF UK, kde se podílí na projektu paralelního korpusu InterCorp. Mezi jeho hlavní odborné zájmy mimo jiné patří korpusový přístup ve výuce. Pravidelně vyučuje na Letní škole slovanských studií v Praze.
Téma Novinky Českého národního korpusu (+ navazující úkol)
Anotace Jazykový korpus je souborem různých typů textů (psaných i mluvených), sestavených v počítačové databázi, v níž lze automaticky vyhledávat slova v jejich přirozeném kontextu. Vzhledem k typu výzkumu se rozlišuje různé druhy jazykových korpusů, např. psané, mluvené, paralelní, diachronní atd. Tento autentický jazykový materiál umožňuje pomocí empirie zkoumat a statisticky vyhodnocovat jazykové jevy. Využití jazykových korpusů se v dnešní době neomezuje pouze na lingvistiku, ale přesahuje i do dalších oblastí, např. do oblasti jazykové výuky. Výhodou korpusového přístupu ve výuce cizích jazyků jsou autentické texty a přirozený kontext, který může studentu-cizinci napomoci při volbě vhodného slovního tvaru, lexému či slovního spojení. Cílem semináře bude seznámit účastníky se zdroji Českého národního korpusu a korpusovými nástroji, které lze snadno uplatnit v jazykové výuce. Důraz bude kladen na praktickou práci s korpusovými nástroji a metodologii vytváření korpusových cvičení.

 SEMINÁŘ B: 5. 9. 2021, 11:45 - 13:15

Lektorka Mgr. Jana Hudečková
Medailonek Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor Speciální pedagogika. Od roku 2008 učí český jazyk cizince, nyní působí v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Věnuje se i individuální výuce. Kromě toho vydává podcast Učíme se česky, podílí se na vzdělávání lektorů a učitelů, připravuje vzdělávací semináře pro učitele i výuková videa pro studenty češtiny jako jazyka cizího. Zabývá se prací v online výukovém prostředí. Je rovněž schváleným lektorem MŠMT akreditovaného kurzu pro aplikaci Včelka.
Téma Obrázky: zdroje, metodická a praktická práce s nimi (+ předcházející úkol)
Anotace Workshop se bude skládat ze tří oblastí. V první se podíváme na to, s jakými obrázky můžeme pracovat a kde je najdeme. Ve druhé oblasti se seznámíme s nástroji, do kterých můžete obrázky vkládat a upravovat je podle vašich představ. Ve třetí oblasti si ukážeme, jakým způsobem můžeme ve výuce obrázkový materiál použít tak, aby vaše lekce byly živější, přitažlivější a efektivnější, zaujaly pozornost vašich studentů, a vycházely z jejich života a osobních zájmů. Zapojte do svých lekcí obrázky a fotografie, vaši studenti to budou milovat! 

SEMINÁŘ C: 5. 9. 2021, 13:30 - 15:00

Lektorka Mgr. Lucie Vodičková
Medailonek Vystudovala obor čeština a italština na FF UK. Výuce obou jazyků se věnuje již více než 20 let. Na ÚJOP UK vyučuje v přípravných kurzech studenty, kteří se chystají studovat na českých vysokých školách. Mezi její studenty patří především ti, kteří se připravují na studium ekonomických oborů. Působí též jako lektorka v přípravných kurzech na VŠE. Podílí se i na ZKOBČ a na Zkoušce pro trvalý pobyt.
Téma Práce s odbornými (ekonomickými) texty (+ navazující úkol)
Anotace V semináři se seznámíme s několika úkoly z pracovních listů, které se využívaly během lekcí „Čeština pro ekonomy". Podíváme se na strukturu listů, detailně projdeme jejich jednotlivé části a seznámíme se také s aplikacemi, které se obvykle při práci s těmito listy během online výuky používaly. Sami si vše prakticky vyzkoušíte. Jednotlivé přístupy a ukázky práce s textem jsou snadno aplikovatelné na texty z jiných oborů.

SEMINÁŘ D: 6. 9. 2021, 10:00 – 11:30

Lektorka Mgr. Kateřina Vodičková, MA, Ph.D.
Medailonek Vystudovala českou a anglickou filologii na FF UP a jazykové testování na Univerzitě v Lancasteru, UK. Působí na ÚJOP UK, spolupracuje mj. s Národním pedagogickým institutem ČR a Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Je auditorkou zkoušek mezinárodní testerské organizace ALTE, nadšenou lektorkou nyní především v metodických kurzech a autorkou či spoluautorkou řady odborných (např. referenční popis úrovně A1 pro češtinu) a učebních materiálů. V současné době se věnuje především jazykovému testování.
Téma Úrovně podle SERRJ: novinky a praxe (+ navazující úkol)
Anotace V semináři se účastníci stručně seznámí s doplněním Společného evropského referenčního rámce (SERRJ), k němuž je v současné době v Evropě vztažena většina kurikul, sylabů, učebních materiálů i jazykových zkoušek. Budou také doporučeny materiály, které SERRJ doplňují např. v oblasti druhého jazyka nebo popisují úrovně pro děti a mládež. V praktické části semináře se zaměříme především na to, jak od sebe jednotlivé úrovně odlišit, jaké výkony od uživatelů jazyka na daných úrovních lze očekávat a jak je vzhledem k SERRJ hodnotit.

SEMINÁŘ E: 6. 9. 2021, 11:45 – 13:15

Lektorka Mgr. Marika Constable
Medailonek Žila 5 let ve Skotsku a 7 let v Jihoafrické republice a následně vystudovala obory trasnkultulturní komunikace a aplikované etiky. Děti vychovává v bilingvním a multikulturním prostředí. Od roku 2011 se podílí na přípravě zahraničních studentů ke studiu na českých univerzitách v anglických programech při ÚJOP UK. Specializuje se na lékařskou angličtinu a zejména na lékařskou etiku. Svou výuku směřuje k pochopení základních etických principů, rozeznání lidského elementu v lékařství, metodiky činění rozhodnutí a minimalizace anetického přístupu k pacientovi.
Téma

Etické a praktické aspekty navázání respektujícího vztahu mezi studentem a lektorem (+ navazující úkol)

Anotace Vztah mezi lektorem a studentem do vysoké míry určuje úroveň výuky a dosažených výsledků. Je vhodné usilovat o vybudování platformy kognitivního komfortu, který je důsledkem pochopení vzájemných pozic a nastolení respektujícího dialogu mezi lektorem a studentem a zároveň studenty navzájem. Seminář se bude věnovat základním překážkám, které se mohou ukázat jako brzdící mechanismus v tomto procesu.

SEMINÁŘ F: 6. 9. 2021, 13:30 – 15:00

Lektorka Mgr. Petra Jirásková
Medailonek  Od ledna 2017 působí v Metodickém a odborném centru ÚJOP UK jako lektorka a koordinátorka metodických kurzů, od roku 2020 je vedoucí tohoto centra. Vystudovala obor český jazyk a literatura na FF UK. Již během studií začala pracovat jako lektorka češtiny pro cizince v jazykových školách a poté na FSV UK a v dalších kurzech pod záštitou UK. Je externí lektorkou na ČVUT v Praze, kde metodicky a obsahově připravila předmět Akademické psaní, který také sama vyučuje.
Téma Vizualizace a fungování paměti (+ navazující úkol)
Anotace Dnešní způsob vzdělávání, a to i vzdělávání jazykového, je výrazně založen na textové podpoře. V běžných hodinách cizího jazyka studenti stále něco opisují, vypisují, doplňují do textu. Poznatky z oblasti psychologie nám dále říkají, že kromě inteligence verbální disponujeme i mnoha dalšími typy inteligence, mezi nimi i vizuálně prostorovou. Obrazový materiál nám pomáhá informace pochopit. A co je neméně důležité, naše paměť pracuje ve dvou liniích: verbálně-auditivní a obrazově-ikonické (ačkoliv se názory neshodují v jejich vzájemném vztahu). Obrazový materiál nám pomáhá informace si zapamatovat a později vybavit. Jak s ním učebnice češtiny pro cizince pracují? A jak můžeme jako učitelé případné nedostatky učebnic kompenzovat?

 

 

 

 

 

Metodické a odborné centrum

Termín kurzu

5. 9. 2021, 6. 9. 2021

Cena

700 Kč / 30 EUR / 90 minut (jeden seminář)

Doba výuky

10:00 - 11:30, 11:45 - 13:15, 13:30 - 15:00

Místo výuky

online, platforma ZOOM

Platební instrukce

Úhradu proveďte do 31. 8. 2021 převodem na:

Číslo účtu: 107-8145640267/0100
IBAN: CZ53 0100 0001 0781 4564 0267
Variabilní symbol: 42150
Zpráva příjemci: jméno příjmení (např. Jan Novák)
Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
Účet: UK, ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

(Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.)

Potvrzení o platbě:
Vyžadujete-li potvrzení o platbě, zašlete příslušné údaje na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz SOUČASNĚ S PLATBOU.
Vyžadujete-li vystavení faktury, zašlete příslušné údaje na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz PŘED PLATBOU.

Kontakt

Petra Jirásková
moc@ujop.cuni.cz
+420 774 537 011

 

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X