Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Medicínské, veterinární, farmaceutické, přírodovědné obory COMPLEX - kombinovaný

Přípravné programy ke studiu medicíny a přírodních věd probíhají ve středisku Mariánské Lázně. Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty, z nichž uchazeč o studium bude skládat přijímací zkoušku na VŠ – biologie, fyzika a chemie.

Programy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

0511 BIOLOGIE (Biologie člověka, Experimentální a molekulární biologie-NMgr., Antropologie a genetika člověka, Mikrobilogie (genové inženýrství)-NMgr., Zoologie-NMgr., Parazitologie-NMg., Genetika, molekulární biologie a virologie, Imunologie NMgr., Botanika-NMgr., Ekologie-NMgr.)
0512 BIOCHEMIE (Biochemie a biotechnologie, Forenzní analýza a analýza potravin, Přírodní látky a léčiva)
0519 BIOLOGICKÉ A PŘÍBUZNÉ VĚDY (Výživa a potraviny)
0521 VĚDY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (Ochrana životního prostředi, aplikovaná ekologie)
0531 CHEMIE (Medicinální chemie, An/organická chemie, Chemie a fyzika materiálů, Analytická a forenzní chemie NMgr.)
0532 VĚDY O ZEMI (Geologie, Hydrologie a Hydrogeologie)
0588 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (Biomedicínská technika, sociálně ekonomická demografie)
0711 CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ A TECHNOLOGIE (Chemické inženýrství a bioinženýrství, Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství)
0712 TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Technologie odpadů, environmentální inženýrství a analýza, voda a prostředí, Průmyslová ekologie a toxikologie)
0721 VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN (Technologie potravin, Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů, Ekotoxikologie a environmentální analýza Bc.)
0722 VÝROBA  A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ (sklo, papír, plasty a dřevo)
0811 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA (Chov hospodářských zvířat, Tropické zemědělství, Rostlinná produkce, Kynologie, Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty Bc., Zájmové chovy zvířat NMgr.)
0812 ZAHRADNICTVÍ
0821 LESNICTVÍ (Systémová arboristika)
0841 VETERINÁŘSTVÍ (Veterinární hygiena a ekologie, Veterinární lékařství Mgr.)
0888 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE ZAHRNUJÍCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ A VETERINÁŘSTVÍ
0910 ZDRAVOTNÍ PÉČE – obory dále nedefinované (Péče o zdravotně postižené seniory)
0911 STOMATOLOGIE (Stomatologie, zubní lékařství, dentální hygiena)
0912 HUMÁNNÍ MEDICÍNA (Všeobecné lékařství, zdravotnický záchranář)
0913 OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENTSTVÍ (porodní asistentka, všeobecné ošetřovatelství, intenzivní péče)
0914 LÉKAŘSKÁ DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY (Optika a optometrie, Zdravotnická bioanalytika, Radiologická fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Bc., Lékařská genetika a molekulární diagnostika Bc.)
0915 TERAPIE A REHABILITACE (Fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie)
0916 FARMACIE
0923 SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
0988 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (Adiktologie ad.)


Cílem přípravných programů je dosáhnout v češtině jazykových dovedností na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a ve vyučovaných odborných předmětech (biologii, chemii a fyzice) dosáhnout úrovně, která je obvyklá pro maturanty na českých gymnáziích. Ubytování nabízíme studentům ve studentské koleji v centru města nedaleko budovy školy.

Přípravný program je vhodný zejména pro ty uchazeče, kteří mají v uvedených odborných předmětech dobré základy ze studia na střední škole. Jazykovou výhodu mají zájemci, jejichž první jazyk není příliš vzdálen od češtiny (např. slovanské jazyky).

Kombinované studium

Termín kurzu

září 2021 - červen 2022

Cena

5 740 EUR

Hodinová dotace

35 hodin týdně

Kontakt

Mgr. Klára Kosová

tel: +420 224 990 455

e-mail: studref3@ujop.cuni.cz
petr.hala@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X