Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Medicínské a přírodovědné obory COMPLEX - Podrobné informace

Přípravné programy ÚJOP UK

Přípravné výukové programy na ÚJOP UK propojují intenzivní výuku českého jazyka s odborným zaměřením. Každé z našich studijních středisek se soustředí na přípravu pro skupinu příbuzných oborů, týmy učitelů spolupracují a výuka jazyka a oborových předmětů je úzce provázaná.

Oborové zaměření středisek ÚJOP UK:
• ekonomické obory Praha (Hostivař)
• humanitní, umělecké obory a architektura Praha (Krystal)
• medicínské a přírodovědné obory Mariánské Lázně
• technické obory Poděbrady
• veřejné kurzy češtiny pro cizince Praha (Voršilská)

Cílem přípravných programů je umožnit studentovi získat znalost češtiny odpovídající potřebám studia na vysoké škole, rozšířit a upevnit oborové znalosti, připravit ho na přijímací zkoušky, a především na systém a charakter následujícího vysokoškolského studia.
Naše přípravné programy COMPLEX jsou určeny studentům s nulovou nebo základní znalostí českého jazyka a jsou vhodné jak pro budoucí studenty bakalářských oborů, tak pro navazující magistry i budoucí doktorandy, kteří mají v letním semestru možnost sestavit si individuální studijní plán a využívat odborných konzultací.

nahoru

Úspěšnost našich studentů

Studenti ÚJOP UK jsou stabilně úspěšní u závěrečných zkoušek přípravných programů, certifikát osvědčující jazykovou znalost podle SERR získá každoročně více než 85 % z nich. Naši absolventi jsou vysoce úspěšní i v přijímacím řízení na veřejné vysoké školy.

 

Obor                                                      Procento úspěšnosti*
Technické obory                                                   97 %
Medicínské a přírodovědné obory                        84 %
Ekonomické a humanitní obory                            83 %
*Při přijímacích zkouškách na veřejné vysoké školy

nahoru

Organizace výuky

Přípravný program je dvousemestrální (zimní semestr od září do ledna, letní semestr od února do června). Program začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem češtiny a reálií. Oborové předměty složené podle vybraného zaměření se vyučují od třetího týdne.

Zimní semestr je zakončen semestrální zkouškou na úrovni B1 podle SERRJ, letní semestr závěrečnou zkouškou na úrovni B2 podle SERRJ. Oborové předměty končí v obou semestrech souhrnnou zkouškou.

V průběhu celého roku může student využívat individuálních konzultací s vyučujícími, účastnit se pravidelných informačních webinářů, konverzačního klubu a kulturních a poznávacích aktivit.

nahoru

Studijní podmínky

Studijní střediska ÚJOP UK jsou vybavena moderní technikou, včetně interaktivních tabulí. Studenti mají k dispozici počítačové učebny, studovny a relaxační zóny. V ceně programu jsou zahrnuty učebnice vybrané na míru danému studijnímu oboru. Ke všem učebnicím je připravené množství interaktivních studijních materiálů.

ÚJOP UK využívá systémy Univerzity Karlovy:

Moodle (výukový portál), MS Teams (komunikační platforma), SIS (Studijní informační systém).

V areálu školy i ubytování je k dispozici univerzitní wi-fi síť Eduroam.
Ubytování studentů je zajištěno na kolejích umístěných v blízkosti výukových středisek.

 

nahoru

Obsah studia

Výuka českého jazyka a oborových předmětů zahrnuje 35 lekcí týdně. Jedná se o semináře, klíčové přednášky a o komplexní studijní zadání v rozsahu 3-5 hodin, které student zpracovává individuálně. Výuka probíhá výhradně v českém jazyce a její úroveň je garantována a pravidelně evaluována Metodickým a odborným centrem (MOC). ÚJOP UK pracuje s řadou vlastních výukových materiálů.

V zimním semestru cílí výuka češtiny na rozvoj všech řečových dovednosti (poslech, mluvení, četní a psaní), rozvíjí komunikační kompetenci a argumentační schopnosti, soustředí se na výslovnost a rozšiřování slovní zásoby. Oborové předměty se zaměřují na budování znalosti odborné terminologie a revizi a upevnění středoškolských znalostí.

V letním semestru se v rámci výuky češtiny rozšiřuje řečová kompetence ve všech jazykových oblastech (gramatika, slovní zásoba, komunikace, stylistika), studenti se ale zároveň aktivně věnují rozvoji oborového (profesního) a akademického jazyka, tj. čtení, poslechu, analýze a interpretaci odborných textů. V oborových předmětech si studenti rozšiřují středoškolské znalosti, seznamují se s konceptem vysokoškolských přednášek a intenzivně se připravují k přijímacím zkouškám.

V rámci výuky absolvují studenti v češtině i oborových předmětech průběžné kontrolní testy, každý semestr je zakončen zkouškami. Závěrečná zkouška z češtiny na úrovni B2 akcentuje fakt, že absolventem přípravného programu je uchazeč o studium konkrétního oboru na vysoké škole. V obsahu zkoušky se podle studijního programu profiluje ekonomické, humanitní, technické a přírodovědné zaměření. Zkoušku uznává většina fakult při přijímacím řízení jako podmínku prokázání znalosti českého jazyka.

nahoru

Pravidla studia

Pravidla studia v programech ÚJOP UK jsou v souladu se Statusem Univerzity Karlovy.
Podmínkou úspěšného absolvování přípravného programu je splnění studijních povinností, absolvování měsíčních testů a semestrální a závěrečné zkoušky. Student je povinen účastnit se výuky, aktivně studovat a na výuku se připravovat i formou samostudia, plnění domácích úkolů, přípravy prezentací a referátů. Tolerovaná je měsíční absence, která nepřesahuje 20 % z počtu odučených lekcí, absence se v průběhu semestru sčítají.
Student může využívat individuálních konzultací k výuce a má možnost účastnit se dalších vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit, které ÚJOP UK nabízí.
Podrobnější informace jsou k dispozici v Pravidlech studia v programech ÚJOP UK.

nahoru

Učitelé ÚJOP UK

Naši lektoři jsou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové s mnohaletou praxí. Pravidelně si doplňují nové poznatky z oboru, sledují didaktické a oborové novinky v rámci vysokých škol, účastní se metodických workshopů a školení. Díky cílené metodické podpoře sledují a do výuky zavádějí aktuální postupy a přístupy k výuce včetně práce s funkčními novinkami v oblasti on-line výuky. Kvalita výuky je navíc průběžně evaluována metodickým týmem ÚJOP UK.

nahoru

Přihláška ke studiu do přípravného programu

Termín pro podání přihlášky:

31. 5. pro studenty s vízovou povinností

U přihlášek podaných po tomto datu bude možnost přijetí individuálně posouzena. Přijetí do přípravného programu po tomto datu nemůžeme garantovat.

Upozorňujeme všechny zájemce o naše kurzy, aby si zažádali na české ambasádě ve své vlasti o dlouhodobý pobyt.

31. 8. pro studenty z Evropské Unie

Zaslanou přihlášku zpracuje studijní oddělení a zašle vám další potřebné informace a instrukce k zaplacení kurzu a ubytování. Tyto informace budou zaslány na e-mail uvedený v přihlášce. Po uhrazení poplatku za program zasíláme studentům s vízovou povinností na adresu uvedenou v přihlášce potvrzení o studiu potřebné k žádosti o pobytové oprávnění.

nahoru

Platba za studium a ubytování

V ceně přípravného programu jsou zahrnuty

  • výuka jazyka a odborných předmětů
  • základní učební materiály
  • individuální konzultace ke studiu
  • přístup do univerzitních platforem a sítí (MS Teams, Moodle, SIS, Eduroam)
  • služby kurátora
  • pomoc při nostrifikaci středoškolského / vysokoškolského vzdělání
  • pomoc s výběrem vysoké školy a vyplněním přihlášky
  • mimovýukové aktivity (informační webináře, setkávání s absolventy, konverzační klub)

Ceny za ubytování se liší podle studijního střediska. Depozit 300 EUR, který student hradí předem, čerpá po příjezdu podle druhu zvoleného ubytování. Ceny ubytování pro příští akademický rok jsou uvedeny v příslušném ceníku ubytování.

Bližší informace k ubytování najdete na stránkách studijních středisek Praha (Hostivař), Praha (Krystal), Poděbrady a Mariánské Lázně.

Poplatek za přípravný program můžete uhradit na účet ÚJOP UK:
Komerční banka
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1
Číslo účtu: 271838690257/0100
BIC (SWIFT): KOMBCZPP

Instrukce k platbě a veškeré potřebné informace dostanete po odeslání online přihlášky na přípravný program. Při platbě je nutné uvést jméno a číslo studenta.

nahoru

Dokumenty potřebné pro přijetí ke studiu na VŠ v ČR

Zahraniční student, který chce studovat na vysoké škole v České republice, musí získat uznání svého středoškolského vzdělání příslušným školským úřadem v ČR, tzv. nostrifikaci.

K nostrifikačnímu řízení je třeba předložit řadu dokumentů a jejich oficiálních překladů. Všechny důležité informace najdete v popisu procesu uznávání zahraničního vzdělávání.

V průběhu celého nostrifikačního procesu poskytuje ÚJOP UK studentům plnou podporu. Poplatky související s nostrifikačním procesem si student hradí sám.

nahoru

Další informace získáte na studijním oddělení ÚJOP UK

Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy

Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 990 420

WhatsApp: +420 778 754 481

E-mail: studujop@ujop.cuni.cz

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X