Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Humanitní, umělecké obory a architektura FAST - Podrobné informace

Přípravné programy FAST na ÚJOP UK

Přípravné výukové programy FAST na ÚJOP UK propojují výuku českého jazyka s odborným zaměřením. Každé z našich studijních středisek se soustředí na přípravu pro skupinu příbuzných oborů, týmy učitelů spolupracují a výuka jazyka a oborových předmětů je úzce provázaná.

Oborové zaměření středisek ÚJOP UK:
• ekonomické obory Praha (Hostivař)
• humanitní, umělecké obory a architektura Praha (Krystal)
• medicínské a přírodovědné obory Mariánské Lázně
• technické obory Poděbrady
• veřejné kurzy češtiny pro cizince Praha (Voršilská)

Cílem přípravných programů FAST je umožnit studentovi zvýšit jeho stávající znalost češtiny na úroveň odpovídající potřebám studia na vysoké škole, rozšířit a upevnit oborové znalosti, připravit ho na přijímací zkoušky, a především na systém a charakter následujícího vysokoškolského studia.

Přípravné programy FAST jsou určeny pouze studentům se vstupní znalostí českého jazyka na úrovni B1 podle SERRJ. Student s úrovní znalosti češtiny nižší než B1 nemůže být do programu FAST zařazen. Pro studenty s nižší nebo nulovou znalostí češtiny jsou určeny přípravné programy COMPLEX.

Přípravné programy FAST jsou vhodné jak pro budoucí studenty bakalářských oborů, tak pro magistry či navazující magistry i budoucí doktorandy, kteří mají v letním semestru možnost sestavit si individuální studijní plán a využívat odborných konzultací.

 

nahoru

Úspěšnost našich studentů

Studenti ÚJOP UK jsou stabilně úspěšní u závěrečných zkoušek přípravných programů, certifikát osvědčující jazykovou znalost podle SERR získá každoročně více než 85 % z nich. Naši absolventi jsou vysoce úspěšní i v přijímacím řízení na veřejné vysoké školy.

Obor                                                       Procento úspěšnosti*
Technické obory                                                97 %
Medicínské a přírodovědné obory                     84 %
Ekonomické a humanitní obory                         83 %
*Při přijímacích zkouškách na veřejné vysoké školy

nahoru

Organizace výuky

Přípravný program FAST je dvousemestrální (zimní semestr od září do ledna, letní semestr od února do června). Program začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem češtiny a reálií, výuka češtiny pak pokračuje v rozsahu maximálně do 15 lekcí za týden. Oborové předměty složené podle vybraného zaměření se vyučují od třetího týdne.

Zimní semestr je zakončen semestrální zkouškou, letní semestr závěrečnou zkouškou na úrovni B2 podle SERRJ. Oborové předměty končí v obou semestrech souhrnnou zkouškou.


V průběhu celého roku může student využívat individuálních konzultací s vyučujícími, účastnit se pravidelných informačních webinářů, konverzačního klubu a kulturních a poznávacích aktivit.

nahoru

Studijní podmínky

Studijní střediska ÚJOP UK jsou vybavena moderní technikou, včetně interaktivních tabulí. Studenti mají k dispozici počítačové učebny, studovny a relaxační zóny. V ceně programu jsou zahrnuty učebnice vybrané na míru danému studijnímu oboru. Ke všem učebnicím je připravené množství interaktivních studijních materiálů.

ÚJOP UK využívá systémy Univerzity Karlovy: Moodle (výukový portál), MS Teams (komunikační platforma), SIS (Studijní informační systém). V areálu školy i ubytování je k dispozici univerzitní wi-fi síť Eduroam.
Ubytování studentů je zajištěno na kolejích umístěných v blízkosti výukových středisek.

 

nahoru

Obsah studia

Výuka českého jazyka a oborových předmětů zahrnuje 25 lekcí týdně. Jedná se o semináře, klíčové přednášky a o komplexní studijní zadání v rozsahu 3-5 hodin, které student zpracovává individuálně. Výuka probíhá výhradně v českém jazyce a její úroveň je garantována a pravidelně evaluována Metodickým a odborným centrem (MOC). ÚJOP UK pracuje s řadou vlastních výukových materiálů.

V zimním semestru výuka češtiny upevňuje a rozšiřuje znalost jazyka na úrovni B1, důraz je kladen na osvojení odborné akademické slovní zásoby, rozvití komunikačních dovedností, schopnosti samostatně se vyjadřovat a argumentovat. Oborové předměty se zaměřují na budování znalosti odborné terminologie a revizi a upevnění středoškolských znalostí.

V letním semestru se v rámci výuky češtiny studenti zaměřují na plynulost a spontánnost v užívání jazyka, soustředí se na stylistiku jazykových projevů a aktivně se věnují rozvoji oborového (profesního) a akademického jazyka, tj. čtení, poslechu, analýze a interpretaci odborných textů. V oborových předmětech si studenti rozšiřují středoškolské znalosti, seznamují se s konceptem vysokoškolských přednášek a intenzivně se připravují k přijímacím zkouškám.

V rámci výuky absolvují studenti v češtině i oborových předmětech průběžné kontrolní testy, každý semestr je zakončen zkouškami. Závěrečná zkouška z češtiny na úrovni B2 akcentuje fakt, že absolventem přípravného programu je uchazeč o studium konkrétního oboru na vysoké škole. V obsahu zkoušky se podle studijního programu profiluje ekonomické, humanitní, technické a přírodovědné zaměření. Zkoušku uznává většina fakult při přijímacím řízení jako podmínku prokázání znalosti českého jazyka.

nahoru

Pravidla studia

Pravidla studia v programech ÚJOP UK jsou v souladu se Statutem Univerzity Karlovy.

Před zahájením studia v programu FAST musí student doložit certifikát zkoušky CCE potvrzující znalost češtiny na úrovni B1 podle SERRJ, nebo jiné osvědčení ÚJOP UK o dané úrovni, případně absolvovat vstupní diagnostický test a pohovor ověřující tuto úroveň. Bez potvrzení a ověření vstupní úrovně znalosti českého jazyka nemůže být student do programu FAST zařazen.
Podmínkou úspěšného absolvování přípravného programu je splnění studijních povinností, absolvování měsíčních testů a semestrální a závěrečné zkoušky. Student je povinen účastnit se výuky, aktivně studovat a na výuku se připravovat i formou samostudia, plnění domácích úkolů, přípravy prezentací a referátů. Tolerovaná je měsíční absence, která nepřesahuje 20 % z počtu odučených lekcí, absence se v průběhu semestru sčítají.
Student může využívat individuálních konzultací k výuce a má možnost účastnit se dalších vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit, které ÚJOP UK nabízí.
Podrobnější informace jsou k dispozici v Pravidlech studia v programech ÚJOP UK.

nahoru

Učitelé ÚJOP UK

Naši lektoři jsou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové s mnohaletou praxí. Pravidelně si doplňují nové poznatky z oboru, sledují didaktické a oborové novinky v rámci vysokých škol, účastní se metodických workshopů a školení. Díky cílené metodické podpoře sledují a do výuky zavádějí aktuální postupy a přístupy k výuce včetně práce s funkčními novinkami v oblasti on-line výuky. Kvalita výuky je navíc průběžně evaluována metodickým týmem ÚJOP UK.

nahoru

Platba za studium a ubytování

V ceně přípravného programu jsou zahrnuty
• výuka jazyka a odborných předmětů
• základní učební materiály
• individuální konzultace ke studiu
• přístup do univerzitních platforem a sítí (MS Teams, Moodle, SIS, Eduroam)
• podporu kurátora
• pomoc při nostrifikaci středoškolského / vysokoškolského vzdělání
• pomoc s výběrem vysoké školy a vyplněním přihlášky
• mimovýukové aktivity (informační webináře, setkávání s absolventy, konverzační klub)

Ceny za ubytování se liší podle studijního střediska. Depozit 300 EUR, který student hradí předem, čerpá po příjezdu podle druhu zvoleného ubytování. Ceny ubytování pro příští akademický rok jsou uvedeny v příslušném ceníku ubytování.

Bližší informace k ubytování najdete na stránkách studijních středisek Praha (Hostivař), Praha (Krystal), Poděbrady a Mariánské Lázně.

nahoru

Přihláška ke studiu do přípravného programu

Termín pro podání přihlášky:
31. 5. pro studenty s vízovou povinností
• U přihlášek podaných po tomto datu bude možnost přijetí individuálně posouzena. Přijetí do přípravného programu po tomto datu nemůžeme garantovat.
• Upozorňujeme všechny zájemce o naše kurzy, aby si zažádali na české ambasádě ve své vlasti o dlouhodobý pobyt.

31. 8. pro studenty z Evropské Unie
Zaslanou přihlášku zpracuje studijní oddělení a zašle vám další potřebné informace a instrukce k zaplacení kurzu a ubytování. Tyto informace budou zaslány na e-mail uvedený v přihlášce. Po uhrazení poplatku za program zasíláme studentům s vízovou povinností na adresu uvedenou v přihlášce potvrzení o studiu potřebné k žádosti o pobytové oprávnění.

nahoru

Dokumenty potřebné pro přijetí ke studiu na VŠ v ČR

Zahraniční student, který chce studovat na vysoké škole v České republice, musí získat uznání svého středoškolského vzdělání příslušným školským úřadem v ČR, tzv. nostrifikaci.
K nostrifikačnímu řízení je třeba předložit řadu dokumentů a jejich oficiálních překladů. Všechny důležité informace najdete v popisu procesu uznávání zahraničního vzdělávání.
V průběhu celého nostrifikačního procesu poskytuje ÚJOP UK studentům plnou podporu. Poplatky související s nostrifikačním procesem si student hradí sám.

Další informace získáte na studijním oddělení
Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 990 420
WhatsApp: +420 778 754 481
E-mail: studujop@ujop.cuni.cz

 

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X