Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména učitelům, kteří se budou zabývat výukou češtiny jako cizího jazyka jak v České republice, tak v zahraničí (např. na zahraničních lektorátech) a mají zájem získat či posílit znalosti a dovednosti v dané oblasti. Program kurzu je zacílen také na vyučující ZŠ, SŠ a VOŠ, kteří se ve své pedagogické praxi věnují žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština. Tito žáci jsou podle metodiky MŠMT chápáni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy výuka češtiny pro cizince má přímou návaznost na jejich začlenění do běžného školního prostředí.
Účastníci kurzu při splnění předepsaných podmínek získají osvědčení o absolvování. Přednost při přijetí budou mít absolventi/absolventky VŠ učitelského směru s filologickým zaměřením.

Charakteristika kurzu

Základním cílem kurzu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, na doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. V příslušných seminářích se kurz zaměřuje na podporu inkluze dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do běžné školní výuky. Účastníci kurzu se také seznámí s evropskou politikou výuky cizích jazyků a současným jazykovým vývojem v češtině.

Forma a hodinová dotace

• Kombinované studium s distančními prvky (zapojení samostudia a dílčích úkolů)
• Časová dotace: 128 hodin (přímá výuka, náslechy ve výuce ČJC, konzultace závěrečné práce)
• Výuka: standardně jednou za čtrnáct dní v pátek od 14.30 do 19.15.
• Účastníci absolvují společné přednášky a semináře, na výběrové semináře zaměřené na výuku dětí a dospělých se hlásí podle zájmu.
• Obhajoba závěrečné práce proběhne v 17. a 18. června 2022.

Příklady probíraných témat

 • Didaktika výuky cizího jazyka
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) a evropská jazyková politika
 • Jazykové funkce
 • Testování
 • Hodnocení
 • Plánování lekce a management třídy
 • Vyučovací hodina
 • Práce se skupinou
 • Základní řečové dovednosti (jak učit mluvení, poslech, čtení a psaní)
 • Jak učit gramatiku – možnosti prezentace gramatiky, priority ve výuce gramatiky
 • Výuka fonetiky
 • Sociokulturní minimum a sociokulturní aspekty při výuce cizinců
 • Nové trendy ve výuce ČJC
 • Výuka češtiny pro děti cizince
 • Využití obrázků a signální gramatika
 • Učebnice češtiny pro cizince
 • Současná čeština
 • Využití korpusu českého jazyka ve výuce

Absolvent/ka kurzu získá na závěr kurzu (po splnění všech studijních požadavků) osvědčení o absolvování. Kurz je akreditován MŠMT ČR (č.j. MSMT- 7889/2021-5-377), je tedy možné zažádat o dotaci v rámci DVPP.

Z hodnocení zimního semestru ročníku 2020/2021, který proběhl celý online:

„Oceňuji milý, vstřícný přístup všech vyučujících, kteří nám předávají velice cenné rady a tipy ze své praxe, které můžeme uplatnit v naší práci, nejedná se pouze o „nudnou" teorii. Líbí se mi zařazení dostatečného množství ukázek práce s dětmi, možnost vyzkoušet si sami některé úkoly."


„Jsem moc a moc spokojená."

Metodické a odborné centrum

Termín kurzu

2021 - 2022

zimní semestr:

1. 10.

15. 10.

22. 10.

5. 11.

12. 11.

26. 11.

3. 12.

17. 12.

7. 1.

21. 1.

 

 

letní semestr:

4. 2.

18. 2.

4. 3.

18. 3.

1. 4.

22. 4.

6. 5.

20. 5.

3. 6. 

Obhajoby ročníkových prací: 18. a 19. 6. 2022

Cena

17 500 Kč

Poplatky za storno Dvousemestrálního kurzu (ZKUČ) 
Manipulační poplatek 500 Kč, pokud účast zrušíte a budeme vám vracet peníze.
Pokud účast zrušíte méně než 30 dní před začátkem kurzu účtujeme 1 500 Kč storno poplatek + manipulační poplatek.

Doba výuky

pátek (standardně jednou za čtrnáct dnů)

14.30 - 16.45 , 17 - 19.15

Místo výuky

ÚJOP UK - středisko Krystal
José Martího 407/2
162 00 Praha 6

Platební instrukce

Úhradu proveďte do 31. 8. 2021 převodem na:

Číslo účtu: 107-8145640267/0100
IBAN: CZ53 0100 0001 0781 4564 0267
 
Variabilní symbol: 42150

Zpráva příjemci: jméno příjmení (např. Jan Novák)
Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
Účet: UK, ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

 (Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.)

Potvrzení o platbě:
Vyžadujete-li potvrzení o platbě, zašlete příslušné údaje na email jana.sroubkova@ujop.cuni.cz SOUČASNĚ S PLATBOU.

Vyžadujete-li vystavení faktury, zašlete příslušné údaje na email jana.sroubkova@ujop.cuni.cz PŘED PLATBOU.

Kontakt

Mgr. Petra Jirásková
tel.: +420 774 537 011
moc@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X