Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Human Step (Program EQUAL, II. kolo výzvy CIP EQUAL)

Základní integrační model pro snazší adaptabilitu na trhu práce. Financováno Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.

Základní koncept projektu vznikl na základě rozhovorů a konzultací na odboru azylové a migrační politiky MVČR. Jde o projekt v rámci výzvy Evropského společenství v programu EQUAL, tematická oblast č. 9 "Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce".

V důsledku novelizace zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších právních předpisů a novelizace zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů - žadatelé o azyl, o jejichž žádosti nebylo ještě rozhodnuto do jednoho roku od jejího podání mají zajištěn přístup na trh práce za stejných podmínek, jako ostatní cizinci z třetích zemí, kteří legálně pobývají na území ČR.

Projekt, který bychom rádi v rámci výzvy společenství EQUAL realizovali díky právě vznikajícímu řešitelskému partnerství má za cíl začít pracovat s výše vymezenou cílovou skupinou. Cílem projektu je najít a ověřit v praxi vhodné cesty efektivní integrace imigrantů a žadatelů o azyl do majoritní společnosti nebo jim usnadnit důstojný návrat do domovské země. Cílovou skupinu jsme za tímto účelem rozdělili do tří referenčních skupin. První jsou žadatelé o azyl kteří pobývají v azylových zařízeních České republiky. Druzí jsou žadatelé o azyl, kteří žijí v domovských rodinách v ČR. Třetí referenční skupinu tvoří úspěšní žadatelé o azyl žijící v ČR. Spolu s partnery projektu si klademe za cíl vytvořit a ověřit základní integrační model pro snazší adaptabilitu na trhu práce. Projekt ve svém řešení počítá s pěti moduly, které na sebe navazují či se vzájemně podporují.

Předkladatel projektu ÚJOP UK si jako partner projektu klade za cíl vytvořit modul "Čeština pro cizince", který bude mít za cíl připravit a ověřit metodický a výukový materiál se zaměřením na následnou možnou rekvalifikaci či další vzdělávání žadatelů o azyl. ÚJOP UK jako předkladatel projektu je zároveň zodpovědný za "management projektu". Další z řešitelských partnerů nevládní nezisková organizace Step by Step, o.s. si klade za cíl vytvořit modul "rekvalifikace", kdy podle zájmu, očekávání a možností připraví pro žadatele o azyl nabídku rekvalifikačních kurzů s následnou akreditací na MŠMT. Společnost Human Resources, s.r.o. se zavázala díky svým profesionálním zkušenostem a kontaktům na zaměstnavatele připravit v projektu modul "uplatnitelnost na trhu práce v ČR". Důležitým partnerem v projektu je Český Červený Kříž, o.s., který díky své síti národních společností ČK bude mít na starosti repatriace a pomoc neúspěšným žadatelům o azyl při návratu do domovské země, tedy modul "uplatnitelnosti na trhu práce v zemi původu". Dalším neméně důležitým partnerem je v projektu díky svému expertnímu a právnímu zázemí nezisková organizace Arcidiecézní charita Praha, která bude mít po čas projektu na starosti modul "legislativa", tedy komparativní sledování legislativy jak v ČR, tak v členských státech EU a z toho plynoucí doporučení k úpravám v ČR či k cílené publicitě v oblasti práva a legislativy. Posledním partnerem projektu je společnost FG Forrest, a.s., která se delší dobu zabývá publicitou, zejména prostřednictvím nových elektronických médií a má zkušenosti s tvorbou strategií ovlivňování veřejného mínění. Tato společnost bude mít na starosti modul "publicita".

Tyto činnosti pak emigrantům a žadatelům o azyl buď usnadní cestu při integraci do naší komunity, či jim poskytnou důstojnou náplň a činnost vedoucí ke snazšímu návratu do domovské země s eventuelní novou kvalifikací či novými pracovními návky a dovednostmi.

Webová stránka projektu: www.humanstep.cz

 K nahlédnutí: prezentace projektu (PPT: 94 KB)

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X