Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Důležité informace

Důležité informace

Přehled učiva středních škol v České republice

Vážení studenti, rodiče!

Jelikož se nás často ptáte, co se učí středoškoláci v ČR a co byste tudíž měli znát (či vaše děti), přinášíme níže zpracovaný přehled učiva na gymnáziích v ČR (zpracováno dle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, Výzkumný ústav pedagogický v Praze).


MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE


1) Argumentace a ověřování
• Základní poznatky z matematiky – výrok, definice, věta, důkaz
• Množiny – inkluze a rovnost množin, operace s množinami
• Výroková logika

2) Číslo a proměnná
• Číselné obory – přirozená, celá, racionální a reálná čísla
• Mocniny – mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, odmocniny
• Výrazy s proměnnými – mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami
• Rovnice a nerovnice – lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy, kvadratická rovnice (diskriminant, vztahy mezi kořeny a koeficienty), rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, rovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou, logaritmické, exponenciální a goniometrické rovnice

3) Práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost
• Kombinatorika – elementární kombinatorické úlohy, variace, permutace a kombinace (bez opakování), binomická věta, Pascalův trojúhelník
• Pravděpodobnost – náhodný jev a jeho pravděpodobnost, pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů, nezávislost jevů
• Práce s daty – analýza a zpracování dat v různých reprezentacích, statistický soubor a jeho charakteristiky (vážený aritmetický průměr, medián, modus, percentil, kvartil, směrodatná odchylka, mezikvartilová odchylka

4) Závislosti a funkční vztahy
• Obecné poznatky o funkcích – pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti funkcí
• Funkce – lineární funkce, kvadratické funkce, funkce absolutní hodnota, lineární lomená funkce, mocninné funkce, funkce druhá odmocnina, exponenciální, logaritmické a goniometrické funkce, vztahy mezi goniometrickými funkcemi
• Posloupnost – určení a vlastnosti posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost

5) Geometrie
• Geometrie v rovině – rovinné útvary (klasifikace), obvody a obsahy, shodnost a podobnost trojúhelníků, Pythagorova věta a věty Euklidovy, množiny bodů dané vlastnosti, úhly v kružnici, shodná zobrazení (osová a středová souměrnost, posunutí, otočení), stejnolehlost, konstrukční úlohy
• Geometrie v prostoru – polohové a metrické vlastnosti, základní tělesa, povrchy a objemy, volné rovnoběžné promítání
• Trigonometrie – sinová a kosinová věta, trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku
• Analytická geometrie v rovině – vektory a operace s nimi, analytická vyjádření přímky v rovině, kuželosečky (kružnice, elipsa, parabola, hyperbola)

FYZIKA


1) Fyzikální veličiny a jejich měření
• Soustava fyzikálních veličin a jednotek – Mezinárodní soustava jednotek (SI)
• Absolutní a relativní odchylka měření

2) Pohyby těles a jejich vzájemné působení
• Kinematika pohybu – vztažná soustava, poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost a zrychlení
• Dynamika pohybu – hmotnost a síla, první, druhý a třetí pohybový zákon, inerciální soustava, hybnost tělesa, tlaková síla, tlak, třecí síla, síla pružnosti, gravitační a tíhová síla, gravitační pole, moment síly, práce, výkon, souvislost změny mechanické energie s prací, zákony zachování hmotnosti, hybnosti a energie
• Mechanické kmitání a vlnění – kmitání mechanického oscilátoru, jeho perioda a frekvence, postupné vlnění, stojaté vlnění, vlnová délka a rychlost vlnění, zvuk, jeho hlasitost a intenzita

3) Stavba a vlastnosti látek
• Kinetická teorie látek – charakter pohybu a vzájemných interakcí částic v látkách různých skupenství
• Termodynamika – termodynamická teplota, vnitřní energie a její změna, teplo, první a druhý termodynamický zákon, měrná tepelná kapacita, různé způsoby přenosu vnitřní energie v rozličných systémech
• Vlastnosti látek – normálové napětí, Hookův zákon, povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy, součinitel teplotní roztažnosti látek a kapalin, skupenské a měrné skupenské teplo

4) Elektromagnetické jevy, světlo
• Elektrický náboj a elektrické pole – elektrický náboj a jeho chování, intenzita elektrického pole, elektrické napětí, kondenzátor
• Elektrický proud v látkách – proud a jeho veličina, Ohmův zákon pro část obvodu i uzavřený obvod
• Elekrický odpor, elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu, polovodičová dioda
• Magnetické pole – pole magnetů a vodičů proudem, magnetická indukce, indukované napětí
• Střídavý proud – harmonické střídání napětí a proud, jejich frekvence, výkon střídavého proudu, generátor střídavého proudu, elektromotor, transformátor
• Elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna, spektrum elektromagnetického záření
• Vlnové vlastnosti světla – šíření a rychlost světla v různých prostředích, stálost rychlosti světla v inerciálních soustavách a některé důsledky této zákonitosti, zákony odrazu a lomu světla, index lomu, optické spektrum, interference světla
• Optické zobrazování – zobrazení odrazem na rovinném a kulovém zrcadle, zobrazení lomem na tenkých čočkách, zorný úhel, oko jako optický systém, lupa

5) Mikrosvět
• kvanta a vlny – foton a jeho energie, korpuskulárně vlnová povaha záření a mikročástic
• Atomy – kvantování energie elektronů v atomu, spontánní a stimulované emise, laser, jaderná energie, syntéza a štěpení jader atomů, řetězová reakce, jaderný reaktor

CHEMIE


1) Obecná chemie
• Soustava látek a jejich složení
• Veličiny a výpočty v chemii
• Stavba atomu
• Periodická soustava prvků
• Chemická vazba a vlastnosti látek
• Tepelné změny při chemických reakcích
• Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha

2) Anorganická chemie
• Vodík a jeho sloučeniny
• S-prvky a jejich sloučeniny
• P-prvky a jejich sloučeniny
• D- a f- prvky a jejich sloučeniny

3) Organická chemie
• Uhlovodíky a jejich klasifikace
• Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace
• Heterocyklické sloučeniny
• Syntetické makromolekulární látky
• Léčiva, pesticidy, barviva a detergenty

4) Biochemie
• Lipidy
• Sacharidy
• Proteiny
• Nukleové kyseliny
• Enzymy, vitaminy a hormony

BIOLOGIE


1) Obecná biologie
• Vznik a vývoj živých soustav, evoluce
• Buňka – stavba a funkce

2) Biologie virů
• Stavba a funkce virů

3) Biologie bakterií
• Stavba a funkce bakterií

4) Biologie protist
• Stavba a funkce protist

5) Biologie hub
• Stavba a funkce hub
• Stavba a funkce lišejníků

6) Biologie rostlin
• Morfologie a anatomie rostlin
• Fyziologie rostlin
• Systém a evoluce rostlin
• Rostliny a prostředí

7) Biologie živočichů
• Morfologie a anatomie živočichů
• Fyziologie živočichů
• Systém a evoluce živočichů
• Živočichové a prostředí
• Etologie

8) Biologie člověka
• Opěrná a pohybová soustava
• Soustavy látkové přeměny
• Soustavy regulační
• Soustavy rozmnožovací

9) Genetika
• Molekulární a buněčné základy dědičnosti
• Dědičnost a proměnlivost
• Genetika člověka
• Genetika populací

10) Ekologie
• Základní ekologické pojmy
• Podmínky života
• Biosféra a její členění

GEOGRAFIE


1) Přírodní prostředí
• Země jako vesmírné těleso – tvar a pohyb Země, důsledky pohybu Země pro život lidí a organismů, střídání dne a noci, střídání ročních období, časová pásma na Zemi, kalendář
• Fyzicko-geografická sféra – vzájemné vazby a souvislosti složek fyzicko-geografické sféry, základní zákonitosti stavu a vývoje složek fyzicko-geografické sféry, důsledky pro přírodní prostředí
• Systém fyzicko-geografické sféry na planetární a na regionální úrovni – objekty, jevy, procesy, zonalita, azonální jevy

2) Sociální prostředí
• Obyvatelstvo – základní geografické, demografické, etnické a hospodářské charakteristiky
• Kulturní a politické prostředí – struktura obyvatelstva, státní zřízení, geopolitické procesy, hlavní světová ohniska napětí
• Sídla a osídlení – sídelní struktura a její vývoj, sídlo, obec, město, jejich funkce
• Světové hospodářství – lokalizační faktory, sektorová a odvětvová struktura a její důsledky
• Socioekonomická sféra – sociálněgeografické systémy, geografické aspekty bohatství a chudoby, globalizace

3) Životní prostředí
• Krajina – vývoj krajiny, přírodní prostředí, společenské prostředí, vývoj ve využívání půdy, kulturní krajina, environmentalistika, krajinná (geografická) ekologie, typy krajiny, krajinný potenciál
• Vývoj interakce příroda-společnost – prostorová koexistence, udržitelný rozvoj (život), limity přírodního prostředí, globální problémy lidstva, výchovné, hospodářské a právní nástroje ochrany přírody a životního prostředí

4) Regiony
• Místní region – možnosti rozvoje mikroregionu, strategické a územní plánování
• Česká republika – hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě a ve světě, charakteristiky obyvatelstva a sídel, transformační ekonomické procesy, struktura hospodářství, regiony, euroregiony
• Makroregiony světa – jádra, periferie, modelový region – modelové problémy s důrazem na Evropu a Evropskou unii

5) Geografické informace a terénní vyučování
• Geografická kartografie a topografie – praktické aplikace s kartografickými produkty, s mapami různých funkcí, s kartogramy
• Geografický a kartografický vyjadřovací jazyk – obecně užívané pojmy, kartografické znaky, vysvětlivky, statistická data, ostatní informační, komunikační a dokumentační zdroje dat pro geografii
• Geografické informační a navigační systém – geografický informační systém (GIS), dálková průzkum Země (DPZ), praktické využití GIS, DPZ a satelitních navigačních přístrojů GPS (globální polohový systém)
• Terénní geografická výuka, praxe a aplikace – geografická exkurze a terénní cvičení, praktická topografie, orientace, bezpečnost pohybu a pobytu v terénu, postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení přírodních a společenských prvků krajiny a jejich interakce

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD


1) Člověk jako jedinec
• Podstata lidské psychiky – vědomí, psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti
• Osobnost člověka – charakteristika osobnosti, její typologie, vývoj a formování osobnosti v jednotlivých etapách lidského života, význam celoživotního učení a sebevýchovy
• Psychologie v každodenním životě – rozhodování o životních otázkách, zásady duševní hygieny, náročné životní situace, systém psychologického poradenství

2) Člověk ve společnosti
• Společenská podstata člověka – význam začlenění jedince do sociálních vazeb, proces socializace, mezilidská komunikace, problémy v mezilidských vztazích
• Sociální struktura společnosti – sociální útvary, společenské instituce, sociální nerovnost, sociální mobilita, jedinec ve skupině (vztahy, role, normy chování)
• Sociální fenomény a procesy – rodina, práce, masmédia, životní prostředí, sociální deviace, sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita, extremismus)

3) Občan ve státě
• Stát – znaky a funkce, formy státu, právní stát, Ústava ČR – přehled základních ustanovení
• Demokracie – principy a podoby, občanská práva a povinnosti, podstata občanské společnosti, její instituce, politické subjekty, politický život ve státě, volby, volební systémy, úřady
• Lidská práva – zakotvení lidskýc práv v dokumentech, porušování a ochrana lidských práv, funkce ombudsmana
• Ideologie – znaky a funkce, přehledy vybraných ideologií

4) Občan a právo
• Právo a spravedlnost – smysl a účel práva, morálka a právo
• Právo v každodenním životě, právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům, právní řád ČR – jeho uspořádání, systém právních odvětví, druhy právních norem, smlouvy, jejich význam a obsah, všeobecné podmínky smluv
• Orgány právní ochrany – funkce a úkoly, právnické profese, účel a průběh občanského soudního řízení, orgány činné v trestním řízení, jejich úkoly, systém právního poradenství, činnost a úkoly občanských poraden

5) Mezinárodní vztahy, globální svět
• Evropská integrace – podstata a význam, Evropská unie – význam, proces integrace, orgány EU, jednotná evropská měna
• Mezinárodní spolupráce – důvody, význam a výhody, významné mezinárodní organizace a společenství – RE, NATO, OSN, jejich účel a náplň činnosti
• Proces globalizace – příčiny, projevy, důsledky, globální problémy

6) Úvod do filozofie a religionistiky
• Podstata filozofie – základní filozofické otázky, vztah filozofie k mýtu, náboženství, vědě a umění
• Filozofie v dějinách – klíčové etapy a směry filozofického myšlení
• Víra v lidském životě – podoby víry, znaky náboženské víry, náboženské systémy, církve, sekty

7) Pracovněprávní vztahy
• pracovní právo – právní podmínky vzniku, změny a zániku pracovního poměru (pracovní smlouva, zkušební doba, výpověď, odstupné), práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů (pracovní doba, pracovní neschopnost, mzda, minimální mzda, odměny), odbory
• bezpečnost práce – zásady bezpečnosti práce, ekologická hlediska práce, pracovní úraz a odškodnění

8) Tržní ekonomika
• základní ekonomické pojmy – typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus, nabídka, poptávka, tvorba ceny, globální ekonomické otázky
• ekonomické subjekty – právní formy podnikání (živnost, typy obchodních společností, družstvo), základní právní normy týkající se podnikání
• marketing – marketing a public relations, reklama, reklamní agentury

DĚJEPIS


1) Úvod do studia historie
• Význam historického poznání pro současnost
• Práce historika, historické informace, jejich typy, účel a možnost využití

2) Pravěk
• Doba kamenná (paleolit, mezolit, neolit, eneolit), bronzová a železná

3) Starověk
• Staroorientální státy (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)
• Antické Řecko
• Antický Řím
• Naše země a ostatní Evropa v době římské, civilizovanost a barbarství, limes romanus jako civilizační hranice

4) Středověk
• Utváření středověké Evropy (byzantsko-slovanská oblast, francká říše a oblast západní, východní a střední Evropy)
• Islám a barbarská říše, mongolská a turecká expanze
• Křesťanství jako nové kulturní a společenské pojítko, vnitřní nejednota křesťanství, papežství a císařství, křížové výpravy, kacířství, husitství
• Venkov a zemědělství, kolonizace, rozvoj řemesel a obchodu, urbanizace
• Vzdělanost a umění středověké společnosti

5) Počátky novověku
• Renesance a humanismus, reformace
• Zámořské plavby
• Rivalita a kooperace evropských velmocí v raném novověku, třicetiletá válka
• Absolutismus a stavovství
• Barokní kultura, politika, náboženství

6) Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti
• Osvícenství
• Velké revoluce – francouzská revoluce 1789-1799, vznik USA, rok 1848
• Evropa za napoleonských válek a po Vídeňském kongresu
• Rozvoj výroby a vědy, proměna agrární společnosti ve společnost průmyslovou, změny v sociální struktuře
• Utváření novodobých národních společností (české, slovenské, německé, italské), emancipační hnutí sociálních skupin
• Předpoklady a projevy imperiální (mocenské a koloniální) politiky velmocí, nástup Ruska jako evropské velmoci, USA, jejich vnitřní vývoj a mezinárodní postavení do I. světové války
• Vzájemné střetávání velmocí, diplomatické a vojenské aktivity v předvečer I. světové války, mimoevropská ohniska koloniálních konfliktů
• Proměny životního stylu, vzdělanost a umění „belle epoque" přelomu 19. a 20. Století

7) Moderní doba I – situace v letech 1914-1945
• První světová válka, české země v době první světové války, I. odboj
• Revoluce v Rusku, upevňování bolševické moci
• Versailleský systém a jeho vnitřní rozpory
• Vznik Československa, Československo v meziválečném období
• Evropa a svět ve 20. a 30. letech, světová hospodářská krize ve světě i v ČSR, růst mezinárodního napětí a vznik válečných ohnisek
• Kultura 1. poloviny 20. století (zrod moderního umění, nástup masové kultury, sport)
• Druhá světová válka (globální a hospodářský charakter války, věda a technika jako prostředky vedení války, holocaust), Protektorát Čechy a Morava, II. odboj

8) Moderní doba II – soudobé dějiny
• Evropa a svět po válce (OSN, princip sociálního státu)
• Východní blok, jeho politický, hospodářský a sociální vývoj, SSSR jako světová velmoc, RVHP, Varšavská smlouva
• euroatlantická spolupráce a vývoj demokracie, USA jako světová velmoc
• životní podmínky na obou stranách „železné opony"
• konflikty na Blízkém východě, vznik státu Izrael
• dekolonizace, „třetí svět" a modernizační procesy v něm – ekonomické, demografické a politické postavení v globálním světě
• pád komunistických režimů a jeho důsledky, sjednocující se Evropa a její místo v globálním světě
• globální problémy moderní společnosti

INFORMATIKA A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE


1) Digitální technologie
• informatika – vymezení teoretické a aplikované informatiky
• hardware – funkce prostředků ICT, jejich částí a periferií, technologické inovace, digitalizace a reprezentace dat
• software – funkce operačních systémů a programových aplikací, uživatelské prostředí
• informační sítě – typologie sítí, internet, síťové služby a protokoly, přenos dat
• digitální svět – digitální technologie a možnosti jejich využití v praxi
• údržba a ochrana dat – správa souborů a složek, komprese, antivirová ochrana, firewall, zálohování dat
• ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT – ochrana zdraví, možnosti využití prostředků ICT handicapovanými osobami

2) Zdroje a vyhledávání informací, komunikace
• internet – globální charakter internetu, multikulturní a jazykové aspekty, služby na internetu
• informace – data a informace, relevance, věrohodnost informace, odborná terminologie, informační zdroje, informační procesy, informační systémy
• sdílení odborných informací – diskusní skupiny, elektronické konference, e-learning
• informační etika, legislativa – ochrana autorských práv a osobních údajů

3) Zpracování a prezentace informací
• publikování – formy dokumentů a jejich struktura, zásady grafické a typografické úpravy dokumentu, estetické zásady publikování
• aplikační software pro práci s informacemi – textové editory, tabulkové kalkulátory, grafické editory, databáze, prezentační software, multimedia, modelování a simulace, export a import dat
• algoritmizace úloh – algoritmus, zápis algoritmu, úvod do programování

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X