Zkoušky

Zkoušky

Zkouška z češtiny pro účely přijímacího řízení na lékařské fakulty

Zkouška je určena nerodilým mluvčím češtiny, kteří se hlásí ke studiu na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále 1. LF) a potřebují doložit dosaženou úroveň jazykové kompetence (C1) v souladu s podmínkami přijímacího řízení 1. LF UK (všeobecné lékařství a zubní lékařství).

Rámcová struktura zkoušky

  části zkoušky
délka zkoušky počet úloh váha ověřovaných dovedností
Receptivní dovednosti Poslech 40–45 minut 3 25 %
Gramaticko-lexikální test 30 minut 6 25 %
Čtení 50 minut 3
Integrovaná úloha Čtení + Psaní 30 minut 1 20 %
Produktivní dovednosti Psaní 45 minut 1
Mluvení 20‒25 minut 2 30 %

INFORMACE A POKYNY K ÚSTNÍ ČÁSTI ZKOUŠKY:

Úloha 1 = monolog na vylosované téma + otázky examinátora (uvedení do tématu, zasazení do kontextu zdraví a/nebo zdravotnictví, kladné a záporné aspekty, vyjádření a zdůvodnění vlastního názoru, shrnutí tématu)

Úloha 2 = prezentace na vlastní téma + otázky examinátora (představení tématu a materiálů, úvod, hlavní obsahová část, závěrečné shrnutí)

Pro úlohu 2 je nutné mít připravenou prezentaci na libovolné téma týkající se medicínského zaměření v délce 5‒7 minut (např. Kmenové buňky, Imunita, Alergie....). Možnost použití obrázků, grafů, schémat, nikoli PowerPointu. Téma prezentace uvede kandidát do přihlášky ke zkoušce.

Obecný popis úspěšného kandidáta

Následující popis definuje specifické cíle, které jsou ve zkoušce ověřovány. Cíle se vztahují k deskriptorům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovně B2+/C1 a zároveň se v nich akcentuje specifický účel zkoušky.

ČTENÍ:

Uživatel jazyka
a) čte delší odborně zaměřené texty a rozumí v nich podstatným informacím, podrobnostem, argumentaci i názorovým stanoviskům;
b) aplikuje vhodnou techniku čtení, jež napomáhá efektivnímu čtení a interpretaci a analýze odborného textu;
c) rozumí složitým instrukcím, popisům postupů, technik apod. ve svém oboru;
d) dokáže správně pochopit a shrnout obsah odborného textu a porozumět jeho struktuře.

POSLECH:

Uživatel jazyka
a) sleduje s porozuměním dlouhé a složité odborné texty ve spisovném jazyce a rozumí v nich podstatným informacím a vztahům mezi nimi, důležitým podrobnostem, argumentaci i názorovým stanoviskům;
b) rozumí přednáškám, prezentacím, diskusím a dalším formátům odborného projevu ve spisovném jazyce. Rozumí informačnímu obsahu i myšlenkám, názorům, postojům, interpretacím apod., včetně podrobností.

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST:

Uživatel jazyka
a) aktivně disponuje velmi širokou slovní zásobou související s jeho oborem;
b) dokáže definovat pojmy a správně je použít v odborném kontextu;
c) spolehlivě ovládá gramatické a syntaktické struktury a volí adekvátní prostředky typické pro odborný jazyk;
d) používá správně gramatické a syntaktické prostředky a nedopouští se větších systematických chyb, ani chyb ztěžujících porozumění;

PSANÍ

Uživatel jazyka
a) dokáže podrobně a přesně popsat, porovnat, vysvětlit a interpretovat informace a vztahy na základě grafů a schémat;
b) dokáže napsat souvislé, odborně zaměřené texty, v nichž dodržuje vysoký stupeň gramatické a lexikální správnosti;
c) ovládá pravidla výstavby odborného textu a dokáže zvolit vhodný styl a míru jeho formálnosti.

MLUVENÍ:

Uživatel jazyka
a) dokáže plynule hovořit o svém dosavadním studiu či zaměstnání, o svém oboru a záměrech a podrobně reagovat na doplňující otázky;
b) dokáže připravit a přednést plynulou strukturovanou prezentaci na odborné téma;
c) dokáže argumentovat, pohotově reagovat na otázky a diskutovat na odborné téma;
d) aktivně ovládá rozsáhlou specifickou odbornou slovní zásobu, která zahrnuje opisy a relevantní synonymní výrazy.

1. LF UK, Praha

Termín zkoušky
Místo konání

1. Lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2
(mapa)

Termín zkoušky

24. 6. 2020
registrace: 8:00‒8:30
písemná část: 8:30‒12:30
on-line zveřejnění výsledků písemné části a harmonogramu ústní části: ve večerních hodinách

25. 6. 2020
ústní část: podle harmonogramu stanoveného po vyhodnocení písemné části

Cena

4 000,- Kč

(Poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději do 20. 6. 2020. Platební údaje obdržíte e-mailem po vyplnění on-line přihlášky. Potvrzení o platbě (foto/sken) je třeba zaslat neprodleně po zaplacení na e-mail mlazne@ujop.cuni.cz).

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

ÚJOP UK, Mariánské Lázně

Termín zkoušky
Místo konání

Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Mariánské Lázně
Karlovarská 333/11
353 01 Mariánské Lázně
(mapa)

Termín zkoušky

26. 8. 2020
registrace: 9:30‒10:00
písemná část: 10:00‒14:00
on-line zveřejnění výsledků písemné části a harmonogramu ústní části: ve večerních hodinách

27. 8. 2020
ústní část: podle harmonogramu stanoveného po vyhodnocení písemné části

Cena

4 000,- Kč

(Poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději do 20. 8. 2020. Platební údaje obdržíte e-mailem po vyplnění on-line přihlášky. Potvrzení o platbě (foto/sken) je třeba zaslat neprodleně po zaplacení na e-mail mlazne@ujop.cuni.cz).

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X