Zkoušky

Zkoušky

Zkouška z češtiny pro uchazeče o studium na 1. LF UK

Zkouška je určena nerodilým mluvčím češtiny, kteří se hlásí ke studiu na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále 1. LF) a potřebují doložit dosaženou úroveň jazykové kompetence (C1) v souladu s podmínkami přijímacího řízení 1. LF UK.

Rámcová struktura zkoušky

  části zkoušky
délka zkoušky počet úloh váha ověřovaných dovedností
Receptivní dovednosti Poslech 40–45 minut 3 25 %
Gramaticko-lexikální test 25 minut 6 25 %
Čtení 50 minut 3
Integrovaná úloha Čtení + Psaní 20 minut 1 20 %
Produktivní dovednosti Psaní 45 minut 1
Mluvení 25‒30 minut 3 30 %

Obecný popis úspěšného kandidáta

Následující popis definuje specifické cíle, které jsou ve zkoušce ověřovány. Cíle se vztahují k deskriptorům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovně B2+/C1 a zároveň se v nich akcentuje specifický účel zkoušky.

ČTENÍ:

Uživatel jazyka
a) čte delší odborně zaměřené texty a rozumí v nich podstatným informacím, podrobnostem, argumentaci i názorovým stanoviskům;
b) aplikuje vhodnou techniku čtení, jež napomáhá efektivnímu čtení a interpretaci a analýze odborného textu;
c) rozumí složitým instrukcím, popisům postupů, technik apod. ve svém oboru;
d) dokáže správně pochopit a shrnout obsah odborného textu a porozumět jeho struktuře.

POSLECH:

Uživatel jazyka
a) sleduje s porozuměním dlouhé a složité odborné texty ve spisovném jazyce a rozumí v nich podstatným informacím a vztahům mezi nimi, důležitým podrobnostem, argumentaci i názorovým stanoviskům;
b) rozumí přednáškám, prezentacím, diskusím a dalším formátům odborného projevu ve spisovném jazyce. Rozumí informačnímu obsahu i myšlenkám, názorům, postojům, interpretacím apod., včetně podrobností.

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST:

Uživatel jazyka
a) aktivně disponuje velmi širokou slovní zásobou související s jeho oborem;
b) dokáže definovat pojmy a správně je použít v odborném kontextu;
c) spolehlivě ovládá gramatické a syntaktické struktury a volí adekvátní prostředky typické pro odborný jazyk;
d) používá správně gramatické a syntaktické prostředky a nedopouští se větších systematických chyb, ani chyb ztěžujících porozumění;

PSANÍ

Uživatel jazyka
a) dokáže podrobně a přesně popsat, porovnat, vysvětlit a interpretovat informace a vztahy na základě grafů a schémat;
b) dokáže napsat souvislé, odborně zaměřené texty, v nichž dodržuje vysoký stupeň gramatické a lexikální správnosti;
c) ovládá pravidla výstavby odborného textu a dokáže zvolit vhodný styl a míru jeho formálnosti.

MLUVENÍ:

Uživatel jazyka
a) dokáže plynule hovořit o svém dosavadním studiu či zaměstnání, o svém oboru a záměrech a podrobně reagovat na doplňující otázky;
b) dokáže připravit a přednést plynulou strukturovanou prezentaci na odborné téma;
c) dokáže argumentovat, pohotově reagovat na otázky a diskutovat na odborné téma;
d) aktivně ovládá rozsáhlou specifickou odbornou slovní zásobu, která zahrnuje opisy a relevantní synonymní výrazy.

ÚJOP UK, Mariánské Lázně

Termín zkoušky Pondělí 04.06.2018
Úrovně: ZK1LF
Přihlásit se můžete do 28.05.2018
Místo konání

Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Mariánské Lázně
Karlovarská 333/11
353 01 Mariánské Lázně
(mapa)

Termín zkoušky

4. 6. 2018
písemná část: 10:00 hod.
ústní část: odpoledne podle rozpisu stanoveného při písemné části

Cena

2 500,- Kč (platba převodem na účet)

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

1. LF UK, Praha

Termín zkoušky Pátek 22.06.2018
Úrovně: ZK1LF
Přihlásit se můžete do 15.06.2018
Místo konání

1. Lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2
(mapa)

Termín zkoušky

22. 6. 2018
písemná část: 8:30 hod.
ústní část:  odpoledne podle rozpisu stanoveného při písemné části

Cena

2 500,- Kč (platba převodem na účet)

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X