Zkoušky

Zkoušky

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR - Podrobné informace

PŘIHLÁŠKY A PLATBY

1. VYBERTE SI ZKUŠEBNÍ MÍSTO

Zkoušku můžete skládat na 12 místech po celé České republice.

2. VYPLŇTE ON-LINE PŘIHLÁŠKU

Můžete se přihlásit na obě části zkoušky (české reálie a český jazyk) ve stejný den, nebo může každou část zkoušky skládat zvlášť (dva různé termíny).

Na zkoušku se musíte přihlásit nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky.

Po odeslání on-line přihlášky obdržíte e-mail s potvrzením a užitečnými informacemi včetně pokynů k platbě poplatku za zkoušku.

3. ZAPLAŤTE POPLATEK ZA ZKOUŠKU

Poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

Zkouška z českých reálií: 1 600 Kč

Zkouška z českého jazyka: 3 300 Kč

Zkouška z českého jazyka
+ zkouška z českých reálií: 4 900 Kč

 

Cenou se rozumí částka na účtu příjemce, tj. ÚJOP UK.
Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky.

 

Informace o platbě:

Číslo účtu (pouze CZK): 107-8145640267/0100
IBAN (pouze CZK): CZ53 0100 0001 0781 4564 0267
Bankovní výlohy hrazeny: OUR (všechny plátcem)

Variabilní symbol: 42220
Specifický symbol: unikátní kód přihlášky
Konstantní symbol: 0308
Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
Účet: UK ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

Zrušení, nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky

Do uzavření on-line přihlášek pro daný termín:

 1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
 2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

Po uzavření on-line přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.

Po uzavření on-line přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:

 1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
 2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.
nahoru

KDO POTŘEBUJE ZKOUŠKU?

Zkouška je určena všem cizincům, kteří žádají o udělení státního občanství České republiky a potřebují doložit:

 1. komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) = zkouška z českého jazyka a/nebo
 2. znalosti ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky = zkouška z českých reálií.

 

Kdo nemusí zkoušku skládat?

Zkoušku z českých reálií nemusí skládat podle § 14 odst. 5 zákona o státním občanství České republiky:

 • žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk,
 • žadatel, který je ke dni podání žádosti o udělení státního občanství České republiky mladší 15 nebo starší 65 let,
 • žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu neumožňuje osvojit si znalost českého jazyka.

Zkoušku z českého jazyka nemusí skládat podle § 14 odst. 4 zákona o státním občanství České republiky:

 • žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk,
 • žadatel, který je ke dni podání žádosti o udělení státního občanství České republiky mladší 15 nebo starší 65 let,
 • žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu neumožňuje osvojit si znalost českého jazyka.

Ministerstvo vnitra může na základě ustanovení § 15 odst. 3 zákona o státním občanství České republiky osobám žádajícím o udělení státního občanství prominout podmínku prokázání znalosti českého jazyka a podmínku znalosti reálií z důvodů hodných zvláštního zřetele. Žádost o případné prominutí podmínky se předkládá spolu s žádostí o udělení státního občanství České republiky, s tím, že tato žádost musí obsahovat sdělení konkrétních důvodů hodných zvláštního zřetele, na jejich základě je žádáno o prominutí podmínky.

 

Jaké další zkoušky se uznávají?

 • maturitní zkouška z českého jazyka,
 • státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
 • státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce,
 • zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem této asociace.

Uznání dokladů je v kompetenci Ministerstva vnitra. Doklady k posouzení přijímají krajské úřady. ÚJOP UK tyto doklady neposuzuje ani o jejich uznání nerozhoduje.

nahoru

JAK ZKOUŠKA VYPADÁ?

Zkouška má dvě části – zkoušku z českých reálií a zkoušku z českého jazyka.

Kandidát se může přihlásit na obě části zkoušky (české reálie a český jazyk) ve stejný den, nebo může každou část zkoušky skládat zvlášť (dva různé termíny).

 

ČÁSTI ZKOUŠKY

Zkouška z českých reálií

 • Písemný test (30 minut)

Zkouška z českého jazyka

 • Čtení s porozuměním (50 minut)
 • Poslech s porozuměním (30–35 minut)
 • Psaní (60 minut)
 • Ústní část zkoušky, tj. Mluvení (15–18 minut na dvojici)

Po každé části zkoušky následuje 10–15 minut pauza.

 

CO POTŘEBUJI PŘED ZKOUŠKOU VĚDĚT?

Kandidát nebude připuštěn ke zkoušce (nebo její části) bez vyplnění PŘIHLÁŠKY.

Před zkouškou si přečtěte Zkušební řád a Informace pro kandidáty. Můžete se také podívat na modelové testy.

Více informací o zkoušce najdete v sekci PODROBNÉ INFORMACE a na webu obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz.

Účast v kurzech pořádaných Karlovou univerzitou není pro vykonání zkoušky (nebo její části) podmínkou.

 

 

JAK SE MOHU NA ZKOUŠKU PŘIPRAVIT?

ZKOUŠKA NANEČISTO

V rámci zkoušky "nanečisto" si vyzkoušíte test, který nebyl veřejně publikován, tj. není z modelové varianty ani z publikací "Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny".

  prezenční PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA

PEČENÝ, P. a kol.: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny: úroveň B1 (CCE–B1). Praha: Karolinum, 2013.

V publikaci jsou k dispozici konkrétní příklady jednotlivých úloh s doporučením k jejich vypracování (včetně metodických doporučení pro nácvik testovaných dovedností). Obsahuje tři kompletní cvičné sady testů (včetně klíče a CD).

 

online PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA

Nemáte možnost docházet na prezenční kurz?

Připravte se odkudkoliv, kdykoliv a vlastním tempem!

Účast v kurzech pořádaných Karlovou univerzitou není pro vykonání zkoušky (nebo její části) podmínkou.

nahoru

JAK ZKOUŠKA PROBÍHÁ?

HARMONOGRAM ZKOUŠKY

Orientační harmonogram v den zkoušky

8:30 – 9:55 Registrace 1

 • Registrace 1 je určena kandidátům, kteří skládají celou zkoušku, nebo jen zkoušku z českých reálií.

10:00 – 10:40 Zkouška z českých reálií (test)

 • Písemný test s 30 otázkami trvá 30 minut.
 • Zkouška má cca 10 minut na úvodní instrukce.

10:15 – 10:45 Registrace 2

 • Registrace 2 je určena kandidátům, kteří skládají pouze zkoušku z českého jazyka.

11:00 – 14:15 Zkouška z českého jazyka (písemná část)

 • Čtení s porozuměním (50 minut)
 • Poslech s porozuměním (30-35 minut)
 • Psaní (60 minut)
 • Každá část zkoušky má cca 5-10 minut na úvodní instrukce k testu.
 • Po každém subtestu následuje 15 minut pauza.

14:40 – 17:45 Zkouška z českého jazyka (ústní část)

 • Kandidáti jsou u ústní části zkoušky (tj. mluvení) zkoušeni ve dvojicích. Pořadí kandidátů a čas ústní zkoušky se losuje. Ústní část zkoušky trvá 15-18 minut pro 2 kandidáty.
nahoru

CO SE DĚJE PO ZKOUŠCE?

HODNOCENÍ ZKOUŠKY

Výsledek zkoušky se hodnotí samostatně pro zkoušku z českých reálií zkoušku a pro zkoušku z českého jazyka uvedením, že uchazeč uspěl, nebo neuspěl.

Pro hodnocení „uspěl(a)" ve zkoušce z českého jazyka je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých subtestech, přičemž v jednom z písemných subtestů je možné získat pouze 50 %.

Pro hodnocení „uspěl(a)" ve zkoušce z českých reálií je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %.

 

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

Kandidát může pomocí kódu zjistit své výsledky za 30 dnů od data konání zkoušky na http://ujop.cuni.cz/obcanstvi/vysledky.

Informace o výsledcích zkoušky se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem.

Pro zobrazení výsledků v on-line formuláři budete potřebovat kód, který jste dostali při registraci v den zkoušky, a své datum narození.

INFORMACE O POČTU KANDIDÁTŮ A ÚSPĚŠNOSTI ZA ROK 2014 (PDF)

INFORMACE O POČTU KANDIDÁTŮ A ÚSPĚŠNOSTI ZA ROK 2015 (PDF)

INFORMACE O POČTU KANDIDÁTŮ A ÚSPĚŠNOSTI ZA ROK 2016 (PDF)

 

OSVĚDČENÍ

V případě, že kandidát u zkoušky (nebo její části) uspěl, je mu vystaveno osvědčení. Toto osvědčení vydává ÚJOP UK v češtině na předepsaném tiskopisu. Osvědčení se kandidátům zasílá poštou na adresu uvedenou v přihlášce.

Pokud osvědčení nedostanete poštou do 7 týdnů od data konání zkoušky, prosím kontaktujte sekretariát (e-mail: obcanstvi@ujop.cuni.cz, tel: +420 224 990 451).

nahoru

ČASTÉ DOTAZY


1. Jak se můžu přihlásit ke zkoušce?
Ke zkoušce je možné se přihlásit elektronicky pomocí online přihlášky na stránkách ÚJOP UK nebo osobně v úředních hodinách zkušebního centra, kde se zkouška koná.


2. Můžu se přihlásit na zkoušku do Prahy, i když jsem z Brna?
Ano, zkoušku je možné skládat kdekoliv.


3. Proč se nezobrazují všechny termíny/proč se nemůžu přihlásit?
Pokud se termín v přihlášce nezobrazuje, je kapacita zcela naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z uchazečů odhlásí. V tomto případě je však nutné, aby si kapacitu hlídal sám kandidát. Rezervační systém Sekretariát VTC ÚJOP UK nevede. 


4. Jakým způsobem je možné za zkoušku zaplatit?
Poplatek za zkoušku se hradí bankovním převodem – v bance, na poště, přes internetové bankovnictví. Fakturační údaje potřebné k úhradě zkoušky obdrží žadatel e-mailem po vyplnění online přihlášky. Poplatek za konání zkoušky je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání/podání přihlášky ke zkoušce. Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku je nutné přinést v den zkoušky s sebou (dostačující je i doklad z internetového bankovnictví).


5. Je možné platit hotově?
Hotově platit nelze.


6. Jak je zkouška těžká?
Kandidáti si mohou vyzkoušet modelové varianty testů zde.


7. Jak dlouho zkouška trvá/kdy končí?
Harmonogram zkoušky je uveřejněn zde.


8. Kdy budou výsledky?
Kandidát může pomocí svého unikátního kódu a data narození zjistit své výsledky za 30 dnů od data konání zkoušky zde. Informace o výsledcích zkoušky se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem.


9. Je možné dozvědět se výsledky dříve/zažádat o dřívější vystavené certifikátu?
Není možné žádat o dřívější opravu zkoušky a/nebo dřívější vystavení osvědčení.


10. Jaká je platnost certifikátu?
Platnost certifikátu není časově omezená.


11. Jak se můžu odvolat proti výsledku zkoušky?
Proti výsledku zkoušky je možné se písemně na adresu Sekretariátu VTC ÚJOP UK (Vratislavova 29/10, 12800 Praha 2) odvolat k vedoucímu VTC ÚJOP UK, a to do 90 dnů od data konání zkoušky.


12. Co dělat v případě, že u zkoušky nebudu úspěšný?
Kandidáti, kteří u zkoušky neuspějí, se mohou ke zkoušce (nebo její části, respektive pouze k reáliím nebo českému jazyku) přihlásit na další vypsaný termín. V případě zkoušky z českého jazyka se opakují všechny její subtesty. Kandidát, který zkoušku (nebo její část) opakuje, se musí znovu řádně přihlásit a opět uhradit poplatek za zkoušku.

 

V případě, že jste nenašli potřebné informace, kontaktujte Sekretariát VTC ÚJOP UK.

e-mail: obcanstvi@ujop.cuni.cz
tel.: +420 224 990 451
Skype: obcanstviujopuk
adresa: Vratislavova 10/29, 128 00 Praha 2

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X