Online kurzy angličtiny

Online kurzy angličtiny

...kdykoliv, kdekoliv, vlastním tempem
Kurzy

Kurzy

Vyberte si z rozsáhlé nabídky našich kurzů češtiny pro cizince, nebo kurzů cizích jazyků!
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

Příprava ke studiu - Krystal

Organizace studia

Studenti mají intenzivní výuku češtiny, kombinovanou s výukou odborných předmětů podle oboru budoucího studia.

Hlavním cílem je naučit studenty mluvit a psát česky bez chyb a poskytnout jim potřebné znalosti pro úspěšné složení přijímacích zkoušek. Důraz klademe také na zvládnutí odborné terminologie, samostudium a nácvik prezentací.

Celková týdenní dotace činí 35 hodin týdně, z toho v zimním semestru na češtinu připadá 23 hodin, v letním 17.

Výuka rozvíjí všechny komunikativní dovednosti a připravuje studenty na každodenní život v České republice. Každý týden mají studenti také jednu hodinu českých reálií, ve které se seznamují s Českou republikou, jejím územím, kulturou, školstvím, politickým systémem.

nahoru

Je studium zakončeno zkouškou?

Zimní semestr je zakončen semestrální zkouškou z češtiny na úrovni B1 a zkouškami a zápočty z odborných předmětů.

Letní semestr je zakončen závěrečnou zkouškou na úrovni B2 a samozřejmě zkouškami a zápočty z odborných předmětů.

nahoru

Na jaké obory připravujete?

Humanitní obory

 • Anglický jazyk – jednooborový i v kombinaci (překladatelství, amerikanistika, učitelství aj.). 
  Do přípravného kurzu na tento obor přijímáme pouze studenty s velmi dobrou vstupní znalostí angličtiny.               Podmínkou přijetí na VŠ je přijímací zkouška z angličtiny minimálně na úrovni B2, nebo C1 podle požadavků jednotlivých fakult. 
 • Čeština jako cizí jazyk – jednooborové studium, možná i kombinace s jiným oborem.
  Přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka na úrovni B2, orientace v české kultuře, historii a reáliích České republiky.                                  
 • Management cestovního ruchu – managerský obor pro oblast cestovního ruchu, kde ale není přijímací zkouška z matematiky.              
  Přijímací zkoušky se skládají z testu z cizího jazyka (angličtina, nebo němčina), geograficko-historicko-kulturního přehledu. Tento typ managerského studia nelze prozatím studovat v Praze, studium probíhá v Hradci Králové, nebo Jihlavě.
 • Mediální studia, PR a marketing
  Velmi náročné přijímací zkoušky, které předpokládají perfektní znalost češtiny, historie, sociologie, politologie, na některých školách i logiky, a především přehled o aktuálním dění v politice, kultuře, sportu, vědě a reklamě v České republice i ve světě.
 • Mezinárodní vztahy
  Obor Mezinárodní vztahy seznamuje studenty se základními otázkami mezinárodních vztahů. Podle zaměření oboru na jednotlivých univerzitách se student buď již zpočátku zaměřuje na nějaký region, kterému se podrobně věnuje (obory Blízkovýchodní studia, Anglo-americká studia, Evropská studia), nebo je bakalářské studium zaměřeno na teorii mezinárodních vztahů a student se profiluje na nějaký region až v navazujícím magisterském studiu. Obor se specializuje na analýzu vztahů mezi státy regionu. Přijímací zkoušky mají podobu multiple-choice testů, kde jsou otázky z historie mezinárodních vztahů, politické geografie, znalostí fungování a dějin mezinárodních organizací. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu, nebo mohou najít práci jako specialisté na danou oblast, mohou pracovat v exportních odděleních velkých firem, jako odborní poradci, nebo v diplomacii.
  Na některých univerzitách se student již od bakalářského studia může v rámci studia mezinárodních vztahů zaměřit na obor bezpečnostní a strategická studia. Při studiu se seznámí s problematiky bezpečnosti a strategie na různých úrovních. Stane se odborníkem na bezpečnostní hrozby a rizika, seznámí se se zásadami bezpečnostní politiky a strategického myšlením v bezpečnostní oblasti.
 • Mezinárodní teritoriální studia
  Obor mezinárodní teritoriální studia seznamuje studenty s jednotlivými regiony. Studenti si mohou vybírat zaměření na teritoria Severní Amerika, západní Evropa, německy mluvící země, středovýchodní Evropa, Balkán a postsovětský prostor, Latinská Amerika, Afrika a Blízký východ. Studenti se seznamují s jazyky vybrané oblasti, dějinami regionu, aktuálním politickým a společenským děním, mezinárodními vztahy a kulturními specifiky. Přijímací zkoušky mají podobu multiple-choice testů, kde jsou otázky z historie regionu, politické geografie a současné politiky států regionu. Studium je vhodné pro uchazeče s dobrými jazykovými předpoklady. Vzhledem ke znalosti jazyků regionu mohou absolventi buď pokračovat v navazujícím magisterském studiu v České republice, nebo mohu pokračovat ve studiu na univerzitě v regionu, na který se specializovali. Uplatnění je podobné jako u oboru mezinárodních vztahů, ale vzhledem k povinné jazykové výbavě absolventů, je uplatnění absolventů širší
 • Politologie
  Obor politologie je teoretická disciplína, která studuje politické systémy, politické teorie, dějiny mezinárodních vztahů, volební systémy. Přijímací zkoušky mají podobu multiple-choice testů, kde jsou otázky z historie, politické geografie, politologie a filozofie. Student vybírá ze čtyř odpovědí jednu správnou. Při studiu jsou stěžejními předměty politické dějiny jednotlivých regionů včetně České republiky, politické systémy států a jejich porovnávání, politická filozofie a dějiny politického myšlení. Absolventům se doporučuje pokračovat v navazujícím magisterském studiu, protože hlavní uplatnění je v akademické sféře, nebo mohou absolventi najít práci například v rámci rozvojových a projektových agentur napojených na Evropskou unii.
 • Právo – pětiletý magisterský obor.
  Velmi žádaný a náročný obor s vysokými nároky na studenty. Lze studovat ve 3 městech ČR (Praha, Brno, Olomouc). Podmínkou přijetí na VŠ je mimo jiné přijímací zkouška z logického a kvantitativního myšlení a základů společenských věd.
  Studenti jsou připravováni na univerzální typ přijímací zkoušky – NSZ (Národní srovnávací zkouška) OSP (Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO), nebo na obdobné přijímací zkoušky – TSP (Test studijních předpokladů). Do přípravy lze zařadit i studenty jiných oborů, kde je stejný typ přijímací zkoušky (obory FSV UK, obory Palackého univerzity Olomouc a další).
 • Sociologie a demografie
 • Tělesná výchova a sport (obory management tělesné výchovy a sportu, ochrana obyvatelstva, tělesná výchova a sport a aplikovaná tělesná výchova)

 

Umělecké obory a architektura

 • Výtvarné umělecké obory s talentovou zkouškou (design, design výrobků, textilu, oděvů, ilustrace a grafika, výtvarná tvorba atd.) - přijetí předpokládá umělecký talent uchazeče, studenti jsou připravováni na teoretickou část přijímací zkoušky. Talentové zkoušky na většinu škol probíhají již v lednu.
 • Architektura - přijetí předpokládá umělecký talent uchazeče, studenti jsou připravováni na teoretickou část přijímací zkoušky. Talentové zkoušky na většinu škol probíhají již v lednu.
 • Dějiny umění

 

Informace pro studenty architektury

Přijímací zkoušky se konají již v lednu, studenti architektury musí zvládnout většinu přípravy v prvním semestru, kdy budou mít víc hodin odborné přípravy než studenti jiných oborů, méně hodin budou pak mít ve druhém semestru. Ve druhém semestru se pak připravují na samotné studium, aby jejich začátek v 1. ročníku studia architektury byl co nejjednodušší.

Fakulta architektury ČVUT stanovila pro přijímací řízení, že uchazeči musí při přijímacích zkouškách (leden) předložit osvědčení o znalosti češtiny na úrovni B1 SERR. ÚJOP UK umožní studentům příslušnou zkoušku včas složit (není v ceně kurzu).

V případě přijetí musí student při zápisu ke studiu předložit osvědčení B2 (zkouška na úrovni B2 je závěrečnou zkouškou na konci letního semestru a je v ceně kurzu).

FA ČVUT uznává osvědčení vydané ÚJOP UK, Masarykovým ústavem ČVUT a Kabinetem jazyků FA ČVUT.

 

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X
VKontakte