Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Nová ředitelka ÚJOP UK

Nová ředitelka ÚJOP UK

Nechceme jen udržet vysokou kvalitu, ale dále se rozvíjet
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Pomaturitní kurzy

Pomaturitní kurzy

...staň se úspěšným studentem medicíny a psychologie

Online kurz Čeština pro cizince – úroveň A1, SERR

Online kurz českého jazyka je určen těm, kteří s češtinou jako s cizím jazykem začínají nebo si potřebují své znalosti a dovednosti zopakovat. Zprostředkujícími jazyky jsou angličtina, ruština, španělština, francouzština a němčina (instrukce, slovníky a vysvětlující texty). Studijní oddělení, technická podpora a lektoři komunikují česky a anglicky, pro případný překlad jejich zpráv do jiného jazyka můžete využít např. služby Google Translate.

Celý kurz se skládá z 15 lekcí, které jsou rozděleny do 5 modulů, v rámci Modulu 1 získáte navíc lekci „Abeceda a výslovnost" jako bonus zdarma:

Modul 1

Abeceda a výslovnost

Gramatika

 • česká abeceda
 • výslovnost písmen
 • slovní a větný přízvuk

Lexikum

 • abeceda
 • písmena

Lekce 1: Kdo? Co? Jaký? (místo a věci, povolání a národnosti)

Gramatika

 • osobní zájmena
 • prézens slovesa „být“ i v negaci (je × není)
 • tykání – vykání
 • postavení „se“ ve větě
 • nominativ singuláru M, F, N
 • přechylování (student – studentka)
 • vokativ
 • anticipace lokálu

Sociokulturní kompetence

 • etiketa – podání ruky
 • etiketa – typy zón (společenská, osobní, intimní)

Lexikum

 • pojmenování lidí a věcí (jednoduchý popis)
 • Kdo?
  • muž a žena
  • názvy povolání
  • národnosti
 • Co?
  • věci – v kanceláři, ve třídě
 • Jaký?
  • základní adjektiva + názvy barev
 • čísla 1–10, 11–20

Lekce 2: Kde bydlíte? Odkud jste? Čí? (v práci, ve škole, doma)

Gramatika

 • akuzativ singuláru Mi, N, F
 • prézens slovesa „mít“
 • prézens – další slovesa
 • posesivní zájmena
 • zjišťovací otázky – ano/ne
 • základní určení místa – pokračování anticipace lok. sg.
 • další přechylování

Sociokulturní kompetence

 • etiketa – kdo vchází první
 • gesta a řeč těla – ano, ne, nevím, dobře, špatně

Lexikum

 • popis domu, bytu a pokoje
 • adresa bydliště
 • identifikační údaje – vyplnění formuláře
 • národnosti a jazyky
 • „líbit se“
 • čísla 20–100

Lekce 3: Já a moje rodina

Gramatika

 • akuzativ singuláru Ma
 • akuzativ zájmen
 • verbum + prepozice + objekt v akuzativu
 • prézens slovesa „žít“, „bydlet“, „dát si“
 • genitiv singuláru
 • „mám rád“ × „líbí se mi“

Sociokulturní kompetence

 • etiketa – na návštěvě
  1. příchod
  2. hosté a hostitelé
  3. odchod

Lexikum

 • rodina
  • členové rodiny
  • rodinný stav
  • údaje do formuláře (datum a místo narození)
 • slovesa s akuzativem
 • vykání a tykání – základní rozdíl

Progress Test 1

Gramatika

 • kontrola znalostí lekcí 1–3

Lexikum

 • kontrola znalostí lekcí 1–3

Modul 2

Lekce 4: Kdy? V kolik hodin? Kolikátého?

Gramatika

 • čas, hodiny, datum
 • modální slovesa
 • nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N
 • „rád“ + verbum
 • „v kolik hodin“ – akuzativ + genitiv plurálu
 • shrnutí – prézens sloves -u, -uju, -ím, -ám + infinitiv
 • minuty
 • genitiv singuláru – datum
 • řadové číslovky

Sociokulturní kompetence

 • čas
  • otevírací a úřední hodiny
  • 24hodinový systém
  • letní a zimní čas
  • čas v Česku a ve světě

Lexikum

 • časové údaje
  • části dne
  • dny v týdnu
  • názvy měsíců
  • hodiny
 • aktivity během dne od rána do večera
 • jak mluvíme

Lekce 5: Žijeme ve městě

Gramatika

 • „chtěl bych“
 • nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N + typ – kalhoty
 • nominativ plurálu Ma

Sociokulturní kompetence

 • matematika pro život
  1. délka, váha, výška, rychlost, objem
  2. základní matematické operace
  3. pánské a dámské velikosti oblečení a bot

Lexikum

 • ve městě
  • popis města
  • v hotelu
  • v bance
  • na poště
  • v obchodě
 • oblečení
  • jaké oblečení nosíme
  • jak oblečení nakupujeme
  • velikosti
 • čísla 100–1000000

Lekce 6: Jíme, pijeme, vaříme

Gramatika

 • genitiv singuláru - opakování
 • genitiv plurálu
 • genitiv zájmen
 • použití genitivu
 • určení množství – genitiv singuláru a plurálu u substantiv
 • substantiva v genitivu + predikát
 • postavení slov druhému druhé pozici ve větě

Sociokulturní kompetence

 • etiketa
  1. přípitek
  2. blahopřání k narozeninám
  3. přání před jídlem

Lexikum

 • potraviny – jídlo a pití
 • kde potraviny nakupujeme
 • kde a co jíme a pijeme
 • v restauraci
 • nádobí
 • Kolik? – adverbia (hodně, málo …)
 • Kolikrát? – číslovky (jednou, dvakrát …)

Progress Test 2

Gramatika

 • kontrola znalostí lekcí 4–6

Lexikum

 • kontrola znalostí lekcí 4–6

Modul 3

Lekce 7: Autem nebo pěšky? Máte drobné?

Gramatika

 • „chodit“, „jezdit“, „jet“, „jít“ – préteritum
 • instrumentál singuláru – dopravní prostředky

Sociokulturní kompetence

 • jak cestujeme
  1. informace v jízdních řádech
  2. doprava ve městě

Lexikum

 • dopravní prostředky
 • Kde? – adverbia
 • na recepci hotelu
 • směnárna
 • účet v bance
 • bankovky
 • „prosím“ – „pardon“ – „promiň“

Lekce 8: Šťastnou cestu. Celní a pasová kontrola

Gramatika

 • slovesa pohybu
 • kde × kam – předložky s genitivem a lokálem

Sociokulturní kompetence

 • MHD v Praze

Lexikum

 • cestování
  • na nádraží, na stanici, na letišti
  • na hranici – celnice a clo
  • výlet
  • místa a věci tématu cestování
  • slovesa pohybu (jít × chodit, jet × jezdit, létat × letět …)

Lekce 9: Všechno nejlepší

Gramatika

 • futurum (futurum imperfektivních sloves + sloves pohybu)
 • dativ zájmen

Sociokulturní kompetence

 • státní a církevní svátky v ČR

Lexikum

 • svátky, sváteční a významné dny a narozeniny
 • na oslavě
  • přání a blahopřání
 • pozvání, přijetí nebo odmítnutí pozvání

Progress Test 3

Gramatika

 • kontrola znalostí lekcí 7–9

Lexikum

 • kontrola znalostí lekcí 7–9

Modul 4

Lekce 10: Odpočíváme. Sport a kultura

Gramatika

 • časové otázky – jak často, jak dlouho, kdy
 • kolikrát …
 • „rád“, „mám rád“, „chutná mi“, „líbí se mi“, „jsem rád, že …“

Sociokulturní kompetence

 • etiketa – jak se chováme
  1. v kině a v divadle
  2. muž k ženě

Lexikum

 • volný čas a koníčky
  • sport, kultura, hudba, divadlo, film, literatura
  • na stadionu, v kině, v divadle, na koncertě, v knihkupectví nebo v knihovně, v galerii
 • souhlas a nesouhlas
 • míra jistoty

Lekce 11: Čas, svět, počasí a příroda

Gramatika

 • anticipace imperativu a kondicionálu
 • „nesmím“ x „musím“
 • „měl bys“, „mohl bys“
 • věty bez subjektu v préteritu a ve futuru
 • lokál singuláru - přehled
 • spojky když/až
 • neurčitá a negativní adjektiva a adverbia

Sociokulturní kompetence

 • Česká republika v číslech a datech
 • EU + NATO
 • česká měna – bankovky, mince

Lexikum

 • kalendář
 • rok a roční období
 • počasí – předpověď počasí
 • příroda a svět a světové strany
 • hodiny (čtvrt, půl, tři čtvrtě)

Lekce 12: Postava, charakter, nemoc

Gramatika

 • stupňování adjektiv a adverbií
 • stupeň vlastnosti
 • reflexivní zájmeno svůj

Sociokulturní kompetence

 • šaty dělají člověka
  1. jak se oblékáme během roku
  2. výjimečné příležitosti – svatba, pohřeb, ples, recepce

Lexikum

 • popis osoby
  • jak vypadáme (vnější popis)
  • jací jsme (charakter)
  • jak se cítíme (nemoc a zdraví)
 • u doktora
  • zdravotní zařízení
  • pojištění
  • návštěva lékaře
  • lékárna

Progress Test 4

Gramatika

 • kontrola znalostí lekcí 10–12

Lexikum

 • kontrola znalostí lekcí 10–12

Modul 5

Lekce 13: Služby a dopravní policie

Gramatika

 • instrumentál singuláru – přehled
 • rozdíl v použití sloves typu „mýt“ × „mýt se“ × „mýt si“

Sociokulturní kompetence

 • Policie ČR – základní informace
 • dopravní policie + řidičský průkaz
 • zdravotní péče – základní informace
 • etiketa – rýma, kašel

Lexikum

 • porucha
 • služby a obchody
  • drogerie
  • trh
  • kadeřnictví
  • čistírna
  • opravna obuvi
  • hodinářství
 • automobil
  • benzinová stanice
  • autoservis
  • nehoda
  • znát, umět, vědět

Lekce 14: Pozor!

Gramatika

 • opakování gramatiky
 • perfektum a imperfektum – základní přehled dvojic
 • prézens, préteritum a futurum sloves
 • nominativ, akuzativ, genitiv singuláru a plurálu
 • dativ, lokál, instrumentál
 • prepozice, spojky
 • určení času a místa
 • shoda podmětu a přísudku

Sociokulturní kompetence

 • gesto – pozor
 • důležitá telefonní čísla
 • telefonování v ČR
 • vzdělávání v ČR – základní systém

Lexikum

 • příkazy a zákazy
  • na ulici nebo v budově
  • co smíme a co nesmíme
  • nebezpečné situace
 • telefonování
 • studium a zaměstnání

Lekce 15: Opakovací test

Gramatika

 • kontrola znalostí všech lekcí celého kurzu

Lexikum

 • kontrola znalostí všech lekcí celého kurzu

Moduly je možné libovolně kombinovat – studující si podle rozpisu vybere ty moduly, které mu svým obsahem vyhovují.

Tip

 • zakupte jeden modul (spolu s Modulem 1 získáváte navíc lekci Abeceda a výslovnost jako bonus zdarma) a vyzkoušejte vlastnosti a kvalitu kurzu
 • zakupte kurz celý (5 modulů) a ušetřete až 360 EUR!
 • začněte studovat od pokročilejšího modulu, pokud již znáte základy českého jazyka
 • vybírejte moduly podle nabízené gramatiky, tématu lekcí a slovní zásoby

Sleva

Čím více modulů si zakoupíte najednou, tim nižší cena bude v přepočtu za jeden modul (spolu s Modulem 1 získáváte navíc lekci Abeceda a výslovnost jako bonus zdarma) – při zakoupení celého kurzu najednou činí celková sleva 360 EUR.

Lekce

Každá lekce je rozdělena na tyto části:

Progress Test – úspěšné dokončení je podmínkou pro vstup do dalšího modulu

Lekce 15 – shrnuje veškeré gramatické jevy probrané v předešlých lekcích; příprava na závěrečnou postupovou zkoušku, která probíhá prezenční formou – její úspěšné vykonání je podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu

Další studijní materiály jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Vstupní test

Ke studiu tohoto kurzu není nutné vykonávat rozřazovací test (viz níže), pokud jste češtinu nikdy nestudovali.

Pokud jste češtinu již studovali a nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás vhodný, doporučujeme vykonat rozřazovací test; na jeho úvodní stránce zadejte všechny údaje; odpovězte na všechny otázky; po stisku tlačítka Vyhodnotit vám bude doporučen nejvhodnější kurz podle vašich znalostí.

Systémové požadavky a demo lekce

Co potřebujete ke vstupu do výukového systému

 • Moderní webový prohlížeč:
  Windows – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (nová verze s jádrem Chromium)
  macOS (OS X), iOS, Android – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (nová verze s jádrem Chromium)
  Linux (Ubuntu, openSUSE) – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

  Nepodporované webové prohlížeče: Internet Explorer, Microsoft Edge (starší verze), Safari.

 • Povolený JavaScript a cookies v prohlížeči.
  Toto nastavení bývá ve všech prohlížečích standardně povoleno nebo je uživatel požádán o povolení.
 • Minimální rozlišení obrazovky 1024x768 px.
 • Stabilní připojení k internetu min. 1 mbps. Rychlost připojení můžete otestovat zde.

  Vzhledem k většímu množství audio/video nahrávek a obrázků obsažených v kurzu nedoporučujeme používat připojení k internetu účtované podle objemu přenesených dat.

Nejprve si kurz vyzkoušejte

Na adrese http://ujop.itutor.cz/student jsou přístupné vzorové lekce z kurzů angličtiny a češtiny pro cizince.
Identifikace je „democj“ a heslo také „democj“.

Nápovědy a návody ke studiu online kurzů jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Certifikace

Všechny naše kurzy jsou CERTIFIKOVÁNY Českou asociací univerzitního distančního vzdělávání.

Certifikát ČADUV

Online kurz Čeština pro cizince – úroveň A1

Cena

1 modul: €150
2 moduly: €220 (ušetříte €80)
3 moduly: €290 (ušetříte €160)
4 moduly: €360 (ušetříte €240)
5 modulů: €390 (celý kurz zakoupený najednou – ušetříte €360)

SLEVY – pro jednotlivce viz popis kurzů, pro více účastníků ZDE.

Trvání kurzu

1 modul = 1 měsíc studia s asistencí lektora
2 moduly = 2 měsíce studia s asistencí lektora
3 moduly = 3 měsíce studia s asistencí lektora
4 moduly = 4 měsíce studia s asistencí lektora
5 modulů = 5 měsíců studia s asistencí lektora

(počet hodin je v e-learningu individuální – více o této formě studia v obecných informacích)

Vstupní test

Rozřazovací test

E-mail

cdv@ujop.cuni.cz

Způsob úhrady

Převodem
Platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

Doporučujeme

Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X