Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Medicína a přírodní vědy

Přípravné programy ke studiu medicíny a přírodních věd probíhají ve středisku Mariánské Lázně. Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty, z nichž uchazeč o studium bude skládat přijímací zkoušku na VŠ – biologie, fyzika a chemie.

Programy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

 • 0511 BIOLOGIE (Biologie člověka, Experimentální a molekulární biologie-NMgr., Antropologie a genetika člověka, Mikrobilogie (genové inženýrství)-NMgr., Zoologie-NMgr., Parazitologie-NMg., Genetika, molekulární biologie a virologie, Imunologie NMgr., Botanika-NMgr., Ekologie-NMgr.)
 • 0512 BIOCHEMIE (Biochemie a biotechnologie, Forenzní analýza a analýza potravin, Přírodní látky a léčiva)
 • 0519 BIOLOGICKÉ A PŘÍBUZNÉ VĚDY (Výživa a potraviny)
 • 0521 VĚDY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (Ochrana životního prostředi, aplikovaná ekologie)
 • 0531 CHEMIE (Medicinální chemie, An/organická chemie, Chemie a fyzika materiálů, Analytická a forenzní chemie NMgr.)
 • 0532 VĚDY O ZEMI (Geologie, Hydrologie a Hydrogeologie)
 • 0588 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (Biomedicínská technika, sociálně ekonomická demografie)
 • 0711 CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ A TECHNOLOGIE (Chemické inženýrství a bioinženýrství, Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství)
 • 0712 TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Technologie odpadů, environmentální inženýrství a analýza, voda a prostředí, Průmyslová ekologie a toxikologie)
 • 0721 VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN (Technologie potravin, Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů, Ekotoxikologie a environmentální analýza Bc.)
 • 0722 VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ (sklo, papír, plasty a dřevo)
 • 0811 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA (Chov hospodářských zvířat, Tropické zemědělství, Rostlinná produkce, Kynologie, Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty Bc., Zájmové chovy zvířat NMgr.)
 • 0812 ZAHRADNICTVÍ
 • 0821 LESNICTVÍ (Systémová arboristika)
 • 0841 VETERINÁŘSTVÍ (Veterinární hygiena a ekologie, Veterinární lékařství Mgr.)
 • 0888 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE ZAHRNUJÍCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ A VETERINÁŘSTVÍ
 • 0910 ZDRAVOTNÍ PÉČE – obory dále nedefinované (Péče o zdravotně postižené seniory)
 • 0911 STOMATOLOGIE (Stomatologie, zubní lékařství, dentální hygiena)
 • 0912 HUMÁNNÍ MEDICÍNA (Všeobecné lékařství, zdravotnický záchranář)
 • 0913 OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENTSTVÍ (porodní asistentka, všeobecné ošetřovatelství, intenzivní péče)
 • 0914 LÉKAŘSKÁ DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY (Optika a optometrie, Zdravotnická bioanalytika, Radiologická fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Bc., Lékařská genetika a molekulární diagnostika Bc.)
 • 0915 TERAPIE A REHABILITACE (Fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie)
 • 0916 FARMACIE
 • 0923 SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
 • 0988 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (Adiktologie ad.)

Zájemce může zvolit přípravný program jednoletý nebo dvouletý. Cílem obou variant je dosáhnout v češtině jazykových dovedností na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky a v odborných předmětech (biologie, fyzika, chemie) dosáhnout úrovně, která je standardní pro maturanty na českých gymnáziích.

Jednoletý přípravný program

Je vhodný zejména pro ty uchazeče, kteří mají v uvedených odborných předmětech dobré základy ze studia na střední škole, nebo pro ty, jejichž jazyk není příliš vzdálen od češtiny (např. slovanské jazyky).

Nástavbový přípravný program

Je určen zejména těm, kteří mají po absolvování Jednoletého přípravného programu velké nedostatky v odborných předmětech nebo některý z nich doma vůbec nestudovali, a těm, jejichž jazyková úroveň je B1 podle SERR.

Cílem programu je získat jazykové dovednosti v češtině na úrovni B2 podle SERR pro jazyky a prohloubit úroveň znalostí z biologie, fyziky a chemie.

Student bude zařazen do studijní skupiny odpovídající úrovni jeho znalostí a potřebám. Požadovanou vstupní jazykovou úroveň (B1 z češtiny podle SERR pro jazyky) prokáže zkouškou v počátku programu. V případě nedostatečné jazykové úrovně mu bude nabídnut odpovídající program s nutností uhradit rozdíl v ceně programů (Jednoletý přípravný program ke studiu medicíny a přírodních věd).

Dvouletý přípravný program

Je určen zejména těm, kteří mají velké nedostatky v odborných předmětech nebo některý z nich doma vůbec nestudovali, a těm, jejichž jazyk má zcela odlišnou strukturu od češtiny (např. východoasijské jazyky nebo jiné jazyky neužívající latinku). Do dvouletého programu je možno přihlásit se přímo nebo přestoupit z jednoletého na základě výsledků diagnostického testu, který proběhne v druhé polovině listopadu.

Cílem prvního roku studia bude získat jazykové dovednosti v češtině na úrovni B1 podle SERR pro jazyky a osvojit si základní terminologii odborných předmětů. Druhý rok pak bude věnován výuce biologie, fyziky, chemie a zvýšení jazykové úrovně na B2.

Středisko Mariánské Lázně

Kromě češtiny se studenti podrobně věnují biologii, fyzice a chemii, dále mají latinu a základy logiky.
Ubytování nabízíme ve studentské koleji, kde studenti mohou využít možnost stravování v místní jídelně.

Termín kurzu

září 2021 - červen 2022

Cena

5 740 EUR

Hodinová dotace

35 hodin týdně

E-mail

studref3@ujop.cuni.cz
petr.hala@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Mariánské Lázně - nástavbový přípravný program

Kromě češtiny se studenti podrobně věnují biologii, fyzice a chemii, dále mají latinu a základy logiky.

Ubytování nabízíme ve studentské koleji, kde studenti mohou využít možnost stravování v místní jídelně.

Student bude zařazen do studijní skupiny odpovídající úrovni jeho znalostí a potřebám. Požadovanou vstupní jazykovou úroveň (B1 z češtiny podle SERR pro jazyky) prokáže zkouškou v počátku programu. V případě nedostatečné jazykové úrovně mu bude nabídnut odpovídající program s nutností uhradit rozdíl v ceně programů (Jednoletý přípravný program ke studiu medicíny a přírodních věd).

Termín kurzu

září 2021 až červen 2022

Cena

3 980 EUR

Hodinová dotace

25 hodin týdně

E-mail

studref3@ujop.cuni.cz

Upozornění

Mgr. Klára Kosová
+420 224 990 455

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Marianské lázně 2 - roky

Kromě češtiny se studenti podrobně věnují biologii, fyzice a chemii, dále mají latinu a základy logiky.

Ubytování nabízíme ve studentské koleji, kde studenti mohou využít možnost stravování v místní jídelně.

Termín kurzu

září 2021 - červen 2023

Cena

8 890 EUR  za celé dvouleté studium

Hodinová dotace

25 hodin týdně 1. rok, 35 hodin týdně druhý rok

E-mail

studref3@ujop.cuni.cz

Kontakt

Mgr. Klára Kosová
+420 224 990 455

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X