Kurzy

Kurzy

Malé metodické léto

neděle 30. 8. 2020
pondělí 31. 8. 2020
online

Charakteristika kurzu

Otevíráme cyklus šesti online seminářů (á 90 minut) zaměřených na nadstavbová témata věnovaná výuce češtiny pro cizince. Součástí každé lekce je buď přípravný úkol (zadání, které zpracujete předem, a připravíte se tak na seminář, kde už bude možné na takto získané vědomosti navazovat), nebo navazující úkol (slouží k praktickému vyzkoušení nabytých znalostí, každý z účastníků dostane ke splněnému úkolu zpětnou vazbu od daného lektora).

Forma a hodinová dotace

Na lekce je možné se hlásit jednotlivě, jsou navzájem tematicky nezávislé a nijak na sebe nenavazují. Seminář se uskuteční vždy při minimální účasti šesti posluchačů, maximální počet účastníků jedné lekce je patnáct. To umožňuje vést lekci interaktivně a dát prostor dotazům a diskusi. V momentě, kdy Vámi vybraný seminář dosáhne požadovaného počtu šesti účastníků, dáme Vám obratem vědět a dostanete pokyn k platbě. Cena jednoho semináře je 600 Kč/90 minut.

Cyklus bude probíhat na platformě MS Teams, která je základní výukovou online platformou Univerzity Karlovy. Každý z účastníků obdrží pozvánku, díky níž vstoupí do platformy v roli hosta. MS Teams umožňují realizaci online lekcí, ukládání a stahování souborů a komunikaci v rámci celé skupiny i v soukromých chatech.

 

ROZVRH

  10:00 - 11:30 11:45 - 13:15 13:30 - 15:00

 

NEDĚLE
30. 8. 2020

A
Práce s chybou

Barbora Štindlová

B
Audio-vizuální prvky ve výuce

Petra Jirásková

C
Výuka fonetiky
v kostce

Michaela Paldusová

 

PONDĚLÍ
31. 8. 2020

D
Výuka reálií

Kateřina Šormová

E
Pracovní listy

Dana Hůlková
Nývltová

F
Korpus ve výuce

Adrian Jan Zasina

 Vybrané lekce uhraďte, prosím, nejpozději v pátek 7. 8. 2020.

 

SEMINÁŘ A: 30. 8. 2020, 10:00 - 11:30

Lektorka Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
Medailonek Od roku 2020 je zástupkyní ředitelky pro studium na ÚJOP UK, kde dříve působila jako vedoucí Metodického a odborného centra. Zabývá se metodikou češtiny jako cizího jazyka, především otázkami akvizice výuky gramatiky. Podílela se na řadě projektů v oboru ČJC, např. na budování žákovských korpusů, na vytváření metodiky nízkoprahových kurzů či na vývoji zkoušky z ČJ pro trvalý pobyt.
Téma Práce s chybou (+ přípravný úkol)
Anotace Co je chyba v souvislosti s nabýváním cizího jazyka? Jak chápete pojem chyba v kontextu výuky češtiny pro cizince? Které jevy korigujete a proč? Jakým způsobem opravujete studenty při mluvení? Jakou zpětnou vazbu poskytujete při opravě esejí a domácích úkolů? V průběhu semináře se zastavíme u každé z těchto otázek. Přiblížíme si koncept chybové analýzy a jeho aplikaci do pedagogické praxe. Představíme si možnosti korekce mluvených a psaných chyb ve výuce a zároveň si prakticky ukážeme konkrétní problémy při opravě chybového textu, který vytvořil nerodilý mluvčí češtiny.

 

SEMINÁŘ B: 30. 8. 2020, 11:45 - 13:15

Lektorka Mgr. Petra Jirásková
Medailonek Od ledna 2017 působí v Metodickém a odborném centru ÚJOP UK jako lektorka a koordinátorka metodických kurzů, od roku 2020 jako vedoucí. Má dlouholetou praxi jako lektorka češtiny pro cizince v jazykových školách a poté na FSV UK a v dalších kurzech pod záštitou UK. Svou výuku výrazně obohacuje audio-vizuálními prvky, zabývá se motivací studentů a klade důraz na mluvení a správnou výslovnost.
Téma Audio-vizuální prvky ve výuce (+ přípravný úkol)
Anotace Zařazování bloků, v nichž studenti nemají žádnou textovou oporu (tj. audioorálních, resp. audiovizuálních prvků) je pro ně přínosné, a to konkrétně pro jejich výslovnost, schopnost zapamatovat si a poté si rychle vybavit potřebnou slovní zásobu a pohotově zareagovat, odpovědět. V semináři se zaměříme na hledání dalších pozitivních, ale také negativních aspektů plynoucích ze zařazení této metody do výuky a ukážeme si její praktickou aplikaci.

 

SEMINÁŘ C: 30. 8. 2020, 13:30 - 15:00

Lektorka Mgr. Michaela Paldusová
Medailonek Vystudovala obor Lingvistika a fonetika na FF UK. Výuce výslovnosti se věnuje i při práci na ÚJOP UK, zde se primárně podílí na přípravě zahraničních studentů ke studiu na českých vysokých školách. Vedle samotné výuky výslovnosti provádí budoucí a stávající lektory ČCJ zákoutími českého zvukového systému. Láká ji objevovat propojení jazyka s rytmem, melodií, pohybem a humorem.
Téma Výuka fonetiky v kostce (+ přípravný úkol)
Anotace Na co nezapomenout, když sestavujeme lekci zaměřenou na výslovnost? Které prvky musíme zařadit vždy a proč? Lekce fonetiky nemusí být jen bezduchý dril, můžeme do ní zařadit aktivity, které propojí výslovnost s komunikací jako takovou. A jak začlenit výslovnost do běžné lekce češtiny pro cizince? Tyto i mnohé další otázky si zodpovíme na semináři zaměřeném na fonetiku a její důležitost ve výuce jazyka.

 

SEMINÁŘ D: 31. 8. 2020, 10:00 – 11:30

Lektorka Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Medailonek Působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, kde vyučuje předměty spojené s didaktikou českých reálií, interkulturní komunikací, výukou češtiny pro děti-cizince, didaktickými nástroji, čtenářskou gramotností a aplikovanou lingvistikou. Je spoluautorkou akvizičního korpusu češtiny jako druhého jazyka CZESL, jazykové zkoušky z češtiny pro získání trvalého pobytu a čítanek pro II. stupeň ZŠ.
Téma Výuka reálií (+ navazující úkol)
Anotace V semináři se zaměříme na možnosti prezentace českých reálií při vyučování cizinců, výběr vhodných témat a jejich zpracování, přípravu pracovních listů, pojetí reálií v různých učebnicích češtiny pro cizince a využití dalších pomůcek. Zohledníme také práci s autentickými materiály a možnosti jejich zařazení do výuky. Zohledněna bude didaktika reálií extralingválních i intralingválních, prostor bude věnován také sociokulturní kompetenci a metodám jejího rozvíjení.

SEMINÁŘ E: 31. 8. 2020, 11:45 – 13:15

Lektorka PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.
Medailonek Je ředitelkou ÚJOP UK. Zabývá se aktivním učením, prací se skupinou, řečovými dovednostmi a technikami, obecně metodickými otázkami výuky jazyka, čtenářskou gramotností, jiným čtením textu, literaturou a genderovou problematikou. Podílela se na vzniku metodiky nízkoprahových kurzů, byla členkou týmu vytvářejícího zkoušku A1 pro trvalý pobyt a podílí se na přípravě metodiky přípravy ke zkoušce A2, je spoluautorkou učebnic a materiálů k výuce ČJC.
Téma Pracovní listy (+ přípravný úkol)
Anotace V semináři se budeme věnovat analýze ukázkových pracovních listů, podíváme se na typickou strukturu pracovního listu podle toho, k jaké rovině výuky jazyka se vztahuje. Shrneme důležité aspekty, které je třeba při jejich tvorbě vzít v potaz, tak aby byly funkční, vyvážené a fungovaly dle našeho očekávání.

 

SEMINÁŘ F: 31. 8. 2020, 13:30 – 15:00

Lektorka Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D.
Medailonek Působí v Ústavu Českého národního korpusu FF UK, kde se podílí na projektu paralelního korpusu InterCorp. Mezi jeho hlavní odborné zájmy mimo jiné patří korpusový přístup ve výuce. Pravidelně vyučuje na Letní škole slovanských studií v Praze.
Téma Korpus ve výuce (+ přípravný úkol)
Anotace Jazykový korpus je souborem různých typů textů (psaných i mluvených), sestavených v počítačové databázi, v níž lze automaticky vyhledávat slova v jejich přirozeném kontextu. Využití jazykových korpusů se v dnešní době neomezuje pouze na lingvistiku, ale přesahuje i do dalších oblastí, např. do oblasti jazykové výuky. Výhodou korpusového přístupu ve výuce cizích jazyků jsou autentické texty a přirozený kontext, který může studentu-cizinci napomoci při volbě vhodného slovního tvaru, lexému či slovního spojení.
Cílem semináře bude seznámit účastníky se zdroji Českého národního korpusu a korpusovými nástroji, které lze snadno uplatnit v jazykové výuce. Důraz bude kladen na praktickou práci s korpusovými nástroji a metodologii vytváření korpusových cvičení.

Metodické a odborné centrum

Termín kurzu

30. 8. 2020, 31. 8. 2020

Cena

600 Kč/90 minut (jeden seminář)

Doba výuky

10:00 - 11:30, 11:45 - 13:15, 13:30 - 15:00

Místo výuky

online, platforma MS Teams

Platební instrukce

Úhradu proveďte do 7. 8. 2020 převodem na:

Číslo účtu: 107-8145640267/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0781 4564 0267

Variabilní symbol: 42150

Zpráva příjemci: jméno příjmení (např. Jan Novák)
Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
Účet: UK, ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

(Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.)

Potvrzení o platbě:
Vyžadujete-li potvrzení o platbě, zašlete příslušné údaje na email jana.sroubkova@ujop.cuni.cz SOUČASNĚ S PLATBOU.
Vyžadujete-li vystavení faktury, zašlete příslušné údaje na email jana.sroubkova@ujop.cuni.cz PŘED PLATBOU.

Kontakt

Petra Jirásková
moc@ujop.cuni.cz
+420 774 537 011

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X