Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Ekonomické obory - doktorské studium - Obecné informace

Pro koho je kurz určen?

Celoroční kurz připravuje studenty, kteří již ve své zemi ukončili vysokoškolské studium a v České republice chtějí pokračovat ve studiu doktorského programu na vysoké škole a po jeho úspěšném zakončení získají titul Ph.D.

Studia se mohou účastnit studenti, kteří získají stipendium vlády České republiky a studenti samoplátci. Informace o poskytování stipendií a o potřebných dokumentech a dalších náležitostech podá příslušné zastupitelství České republiky.

Podmínkou je:

 • uvedení názvu projektu, na kterém byste chtěli pracovat
 • uvedení specializace studia
 • zaslání kopie diplomu a zkoušek z domovské vysoké školy
 • všechny přílohy musí být v českém nebo anglickém jazyce
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2
nahoru

Organizace výuky

Studium v přípravném kurzu je dvousemestrální. Zimní semestr začíná přibližně v polovině září dvoutýdenní intenzivní výukou češtiny. Do této výuky jsou studenti zařazováni podle data svého příjezdu. Od měsíce října jsou studenti rozděleni do jednotlivých tříd podle typu své specializace.

V zimním semestru je výuka češtiny zaměřena především na osvojení si základních gramatických pravidel, ale také komunikačních dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení) podle požadavků Srovnávacího evropského referenčního rámce (SERR). Výuka je doplněna o studium angličtiny. Zimní semestr končí na konci ledna. Studium 1. semestru je ukončeno semestrální zkouškou z češtiny.

Letní semestr je zahájen na začátku února a trvá do konce května. I ve druhém semestru je převážná část výuky věnována češtině, kde jsou prohlubovány gramaticko-lexikální znalosti z prvního semestru a také je výuka zaměřena na odbornou terminologii, na odborný psaný a mluvený projev, na sociolingvistické kompetence. Češtinu doplňuje studium angličtiny. V této době jsou již studenti v kontaktu s vysokými školami (školitelé, studijní oddělení, odborná katedra, odborníci katedry atd.) a sami nebo pod vedením svých budoucích odborných školitelů z vysokých škol se připravují na přijímací zkoušky. Tito lektoři je informují o přesných požadavcích k přijímacím zkouškám, případně s nimi řeší další problémy.

Podmínky úspěšného ukončení studia jsou podobné jako v zimním semestru. Úspěšní absolventi obdrží doklad o zakončení studia.

nahoru

Semestrální zkoušky

Semestrální zkouška z češtiny má dvě části a probíhá ve dvou dnech:          

První den: 1. část – písemný test (poslech, čtení, gramaticko-lexikální test, psaní)          

Další den: 2. část – ústní zkouška

nahoru

Podmínky ke studiu

Studijní středisko se snaží o vytvoření co nejlepších podmínek ke studiu a o zajištění materiálového vybavení. Pro potřeby studentů jsou vydávány speciální učebnice respektující úroveň znalostí češtiny u začínajících studentů.

K dispozici je počítačová učebna a studovna.Studenti mohou navštěvovat školní knihovnu.

Ubytování studentů je zajištěno na kolejích  UK přímo v Poděbradech. Koleje jsou umístěny blízko centra.

nahoru

Dokumenty potřebné pro přijetí ke studiu

Každá vysoká škola i fakulta má zpravidla jiné požadavky, o kterých informuje na svých webových stránkách. Zahraniční student, který chce studovat v doktorském programu, musí mít vždy nostrifikaci svého vysokoškolského diplomu.

Podmínky pro tuto nostrifikaci:

 • Doložené 5leté vysokoškolské studium (obvykle není uznáváno 4leté studium)
 • Učební plán včetně počtu učebních hodin.
 • Ověřený český nebo anglický překlad zmíněných  dokumentů

 

Další dokumenty potřebné k přijímacím zkouškám

 • životopis
 • seznam publikační činnosti
 • přehled odborné činnosti (konference, semináře, přednášky...)
 • zaměření disertační práce

 

Ověření dokladů vyplývá z mezinárodních smluv, dohod a konzulárních úmluv.

Doklady ze států, které mají s ČR uzavřenou dvoustranou smlouvu, nemusejí být ověřeny.

Doklady ze států, které mají uzavřenou Haagskou úmluvu, musí být opatřeny Apostillou.

Doklady z ostatních států musí být superlegalizovány. Informace o jednotlivých smlouvách a úmluvách by mělo poskytnout konzulární oddělení ČR v daném státu.

Dále je třeba uchazeče o studium upozornit, že překlady vysvědčení a diplomů jsou uznávány pouze ty, které přeloží český soudní překladatel. Ve výjimečných případech pokud bude přeložen ZÚ ČR v dané zemi.

nahoru

Přihláška

Termín pro podání přihlášky je:

 • 15.5.2014 - pro studenty s vízovou povinností

  U přihlášek podaných po tomto datu bude možnost přijetí individuálně posouzena. Přijetí přihlášky po tomto datu nemůžeme garantovat.

  Upozorňujeme všechny zájemce o naše kurzy, aby si zažádali na české ambasádě ve své vlasti o dlouhodobý pobyt.

 

 • 31.8.2014 - pro studenty z Evropské Unie

 

Vaši přihlášku zpracuje studijní oddělení a zašle Vám další potřebné informace a instrukce k zaplacení kurzu a ubytování. Informace budou zaslány na e-mail uvedený v přihlášce. Po zaplacení zasíláme studentům s vízovou povinností na adresu uvedenou v přihlášce potvrzení o studiu potřebné k žádosti o vízum.

nahoru

Další informace lze obdržet na studijním oddělení

Univerzita Karlova v Praze
Ústav jazykové a odborné přípravy
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2
tel.: +420 224 990 420
fax: +420 224 990 453

E-mail: studujop@ujop.cuni.cz

nahoru

Placení studia

V ceně kurzu jsou zahrnuty poplatky za výuku jazyka i odborných předmětů v rozsahu 30-35 hodin týdně včetně základních učebních materiálů.

Účastník kurzu je povinen při zahájení kurzu předložit potvrzení o zaplacení.

Kurzy se otevírají při minimálním počtu 6 účastníků.

Orientační cena za ubytování:

 • mimopražské koleje cca 4 - 9 EUR/den
 • koleje v Praze od 7 - 12 EUR/den

Poplatek za kurz můžete uhradit na účet ústavu: Komerční banka Na Příkopě 33 114 07 Praha 1 Číslo účtu: 271838690257/0100 BIC (SWIFT): KOMBCZPP

Při platbě uvádějte jméno studenta.

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X