Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména učitelům, kteří se budou zabývat výukou češtiny jako cizího jazyka jak v České republice, tak v zahraničí (např. na zahraničních lektorátech) a mají zájem získat či posílit znalosti a dovednosti v dané oblasti. Program kurzu je zacílen také na vyučující ZŠ, SŠ a VOŠ, kteří se ve své pedagogické praxi věnují žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština. Tito žáci jsou podle metodiky MŠMT chápáni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy výuka češtiny pro cizince má přímou návaznost na jejich začlenění do běžného školního prostředí.
Účastníci kurzu při splnění předepsaných podmínek získají osvědčení o absolvování. Přednost při přijetí budou mít absolventi/absolventky VŠ učitelského směru s filologickým zaměřením.

Charakteristika kurzu

Základním cílem kurzu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, na doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. V příslušných seminářích se kurz zaměřuje na podporu inkluze dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do běžné školní výuky. Účastníci kurzu se také seznámí s evropskou politikou výuky cizích jazyků a současným jazykovým vývojem v češtině.

Forma a hodinová dotace

• Kombinované studium s distančními prvky (zapojení samostudia a dílčích úkolů)
• Časová dotace: 128 hodin (přímá výuka, náslechy ve výuce ČJC, konzultace závěrečné práce)
• Výuka: standardně jednou za čtrnáct dní v pátek od 14.30 do 19.15.
• Účastníci absolvují společné přednášky a semináře, na výběrové semináře zaměřené na výuku dětí a dospělých se hlásí podle zájmu.
• Obhajoba závěrečné práce proběhne v červnu 2021.

Příklady probíraných témat

 • Didaktika výuky cizího jazyka
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) a evropská jazyková politika
 • Jazykové funkce
 • Testování
 • Hodnocení
 • Plánování lekce a management třídy
 • Vyučovací hodina
 • Práce se skupinou
 • Základní řečové dovednosti (jak učit mluvení, poslech, čtení a psaní)
 • Jak učit gramatiku – možnosti prezentace gramatiky, priority ve výuce gramatiky
 • Výuka fonetiky
 • Sociokulturní minimum a sociokulturní aspekty při výuce cizinců
 • Nové trendy ve výuce ČJC
 • Výuka češtiny pro děti cizince
 • Využití obrázků a signální gramatika
 • Učebnice češtiny pro cizince
 • Současná čeština
 • Využití korpusu českého jazyka ve výuce

Studenti kurzu obdrží průkaz účastníka CŽV UK. Absolvent/ka kurzu získá na závěr kurzu (po splnění všech studijních požadavků a obhájeni závěrečné práce) osvědčení o absolvování. Kurz je akreditován MŠMT ČR (č.j. MSMT- 7420/2018-2-382).

 

Z hodnocení kurzu 2019/2020, který proběhl částečně online

„Velmi oceňuji rychlou reakci na nemožnost docházet prezenčně a spuštění online kurzů včetně přizpůsobení témat podle situace a potřeby."

„I přes to, jaké před námi byly překážky, byl kurz flexibilně přizpůsoben vzniklé situaci; on-line výuka byla novou zkušeností. Všichni byli skvěle připraveni, poskytovali nám podporu, informace, materiály. Nemám pocit, že bych byla o něco ochuzena. Naopak mi to přineslo nové zkušenosti, dovednosti apod."

„Paradoxně mi vyhovovala online forma, bylo to pro mě praktičtější a lépe stravitelné. Děkuji za přátelskou atmosféru a milou komunikaci. Bylo krásné vidět vždy úsměv na rtech."

„Celkově jsem s kurzem byla nadmíru spokojená a předčil má očekávání – nemám. Moc děkuji za příjemné hodiny od všech lektorů, za důležité informace i podněty z jednotlivých témat a okruhů. Moc děkuji za skvělou organizaci a za zájem o nás (studenty/posluchače). Považuji také za přínosné propojování teorie i praxe, bylo to vyvážené.

„Do kurzu jsem se přihlásila sama a svého kroku vůbec nelituji. Teď již nemusím „vařit z vody", když mi do třídy přibude nový žák odlišné národnosti. Vím, jak postupovat a kde najít spoustu užitečných nápadů, jakou učebnici zvolit a na koho se obrátit,..."

 

Anotace závěrečných prací

 

Metodické a odborné centrum

Termín kurzu

2020 - 2021

zimní semestr:

• 2.10.
• 16.10.
• 23.10.
• 6.11.
• 20.11.
• 4.12.
• 18.12.
• 8.1.
• 22.1.
• 5.2.

 

 

letní semestr:

• 19.2
• 5.3.
• 19.3.
• 26.3.
• 9.4.
• 23.4.
• 7.5.
• 21.5.
• 4.6.

 

Obhajoby ročníkových prací: 18. a 19. 6. 2021

Cena

16 950 Kč

Doba výuky

pátek (standardně jednou za čtrnáct dnů)

14.30 - 16.45 , 17 - 19.15

Místo výuky

ÚJOP UK - středisko Krystal
José Martího 407/2
162 00 Praha 6

Platební instrukce

Úhradu proveďte do 31. 8. 2020 převodem na:

Číslo účtu: 107-8145640267/0100
IBAN: CZ61 0100 0001 1510 5582 0297
 
Variabilní symbol: 43150

Zpráva příjemci: jméno příjmení (např. Jan Novák)
Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
Účet: UK, ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

 (Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.)

Potvrzení o platbě:
Vyžadujete-li potvrzení o platbě, zašlete příslušné údaje na email jana.sroubkova@ujop.cuni.cz SOUČASNĚ S PLATBOU.

Vyžadujete-li vystavení faktury, zašlete příslušné údaje na email jana.sroubkova@ujop.cuni.cz PŘED PLATBOU.

Kontakt

Mgr. Petra Jirásková
tel.: +420 774 537 011
moc@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X